Argument emot prostitution

http://www.krisochtraumacentrum.se/Prostitution_och_Trauma.doc.pdf

Det här är en sammanfattning av undersökningar gjorda om prostitution. Jag presenterar slutsatserna i inledningen och underbygger påståendena med hänvisningar längre ner. Förvånandsvärt nog verkar det inte spela så stor roll huruvida prostitutionen är laglig eller inte – effekten på utövaren är lika fruktansvärd oavsett. Utredningarna talar för sig själva.

1. Människor med våld, trauman och övergrepp i bakgrunden, ofta redan som barn, är överrepresenterade bland människor som säljer sex.

2. Prostituerade uppvisar en enorm överrepresentation av psykiska sjuksomar och dissociativa personlighetsdrag.

3. Många prostituerade blir i sitt arbete utsatta för våldtäkter, övergrepp och misshandel.

4. Människor som säljer sex har en ökad risk att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, som HIV. Det tros bero på antalet olika sexpartners, att fler bland dem som säljer sina kroppar än i samhället i stort är missbrukare inklusive injektionsmissbruk, samt att prostituerade löper en ökad risk att bli våldtagna vilket ökar risken för skador på slemhinnor i samband med penetration.

5. Många som säljer sex börjar inte prostituera sig för att finansiera sitt drogmissbruk – de börjar missbruka för att klara av att fortsätta sälja sin kropp.

6. Många börjar prostituera sig redan som barn och unga vuxna.

7. Närapå hundra procent stänger av sig så fullständigt under sexakten att de inte kan hitta sina sexuella känslor tillsammans med sin partner och deras sexliv blir därmed förstört.

8. Kanske den viktigaste punkten: Trafficking är vanligare och mer utbrett i länder där prostitution är tillåtet.

Jag tror att vi lugnt kan hålla med om att “myten om den lyckliga horan” är just en myt. Rätten till frihet är en helig ko bland liberaler, i många fall med all rätt. Men rätten att köpa sex kan aldrig vara större än rätten till människovärde för de människor som direkt eller indirekt tvingas in i prostitution.

*

Övergrepp i prostituerades bakgrund och våldet i arbetet.

“Farley et al (2003) redogör för en omfattande undersökning i nio länder. De intervjuade 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution. De ställde frågor om erfarenheter av fysiskt och sexuellt våld under uppväxten och under tiden i prostitution. 63 % hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen av i genomsnitt fyra förövare.  Under tiden i prostitutionen hade 71 % blivit misshandlade och 63 % våldtagna. 68 % uppfyllde kriterierna för posttraumatisk stressyndrom och deras symtom var lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 % uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt.”

“Silbert och Pines fann att 96 % av ungdomarna som ingick i deras studie hade rymt hemifrån på grund av outhärdliga hemförhållanden. Där fanns barn som börjat prostituera sig mellan 9 och 12 års ålder. 62 % av hela gruppen hade börjat före 16 års ålder. Det är känt bland socialarbetare att nya kvinnor på gatan alltid är mycket efterfrågade, detta gäller särskilt unga flickor. Hedin och Månsson (1998) ger exempel på kvinnor som börjat prostituera sig som tonåringar. En kvinna som började på gatan då hon var ett barn på tretton sammanfattar kundernas dubbelmoral. ”Försök komma härifrån men bara jag får mitt först!” (s 124).”

“Av de kvinnor som Månsson och Hedin intervjuat uppger drygt hälften att de utsatts för mer eller mindre allvarliga våldshändelser. Även de kvinnor som anser att de klarat sig relativt bra i prostitutionen har upplevt händelser med hot eller våld från psykiskt instabila köpare.”

De båda sociologerna Kilian och Ödegård Lund (Bergens kommune) har gjort en studie som explicit fokuserat på det våld kvinnor i prostitutionen är utsatta för. 56 kvinnor ingick i studien. De rapporterade om grov misshandel, våldtäkter, inlåsning, hot med vapen och mordhot. Våldtäkterna var nästan alltid kombinerade med annat våld. Strypningsförsök och anala våldtäkter var inte ovanliga. Flera kvinnor hade hotats med vapen, vanligen kniv, och hade känt sig hotade till livet.”

“Av de kvinnor som Månsson och Hedin intervjuat uppger drygt hälften att de utsatts för mer eller mindre allvarliga våldshändelser. Även de kvinnor som anser att de klarat sig relativt bra i prostitutionen har upplevt händelser med hot eller våld från psykiskt instabila köpare.”

*

Könssjukdomar

Smittskyddsinstitutet i Sverige skriver följande: “Personer oberoende av kön som köper eller säljer sex betraktas i det förebyggande arbetet mot HIV och sexuellt överförda infektioner, STI, som en riskutsatt grupp”. (http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/hivsti-prevention/preventionsgrupper/prostitution/). Risken för könssjukdomar är ett relevant problem i diskussionen om prostitution. Förutom ett sexuellt riskbeteende så har prostituerade en ökad risk för narkotikamissbruk.  Information om kondomanvändande och “breakage and slippage” är intressant läsning om man förutsätter att en prostituerad alltid förespråkar kondom vid penetration: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8070546.  En prostituerad kan inte heller påverka huruvida en kund som förgriper sig på henne sexuellt i stundens hetta tar på sig en kondom. Risken att få en sexuellt överförbar sjukdom torde alltså vara mycket större bland prostituerade än bland normalbefolkningen.

*

Prostitution och missbruk.

“Även Farley och Kelly (2000) fann, att tvärtemot vad som antas, var inte ett drogmissbruk den primära anledningen till inträdet i prostitution. Alkohol och droger blev nödvändig för att åstadkomma en ”kemisk dissociation” (s 11) och för att döva de negativa känslorna mot köparna. Kramer (2003) konstaterar i en studie med 119 kvinnor att 70 % av dem använde alkohol eller droger för att bli känslomässigt avstängda och därmed klara av att prostituera sig.”

“Hedin och Månsson (1998) beskriver hur alkohol och andra droger finns med på olika sätt för kvinnorna i prostitutionen. ”Den ökade sprit- och drogkonsumtionen förstärker känslan av avskärmning från det vanliga livet. Många kvinnor beskriver också hur de började ta droger för att klara av prostitutionen.” (s 153)”

*

Påverkan på känslolivet och sambandet med dissociativa störningar.

“Höigård och Finstad (1986) menar att den känslomässiga avstängning som kvinnorna skyddar sig med på längre sikt får förödande konsekvenser för sexualitet, känsloliv och självbild. Nästan undantagslöst beskrev kvinnorna i deras studie att det var omöjligt att bevara sig själv och sitt känsloliv när de prostituerade sig. Det blev svårt att hitta tillbaka från avstängningen och närmast omöjligt att ha kontakt med sexuella känslor ihop med en partner.”

“För de flesta kvinnor i prostitutionen blir de negativa konsekvenserna med tiden allt tydligare. Höigård och Finstad (1986) menade att kvinnorna på ytan hade lärt sig att bemästra livet utanför prostitutionen, men ”innerst inne i dem sitter uppfattningen att de egentligen bara är en ’billig hora’”. (s 169) Självföraktet och upplevelsen av att vara smutsig går djupt. En kvinna beskrev hur hon använde tamponger hela tiden eftersom hon var rädd att det stank om henne. Hon satte sig aldrig nära någon och tvättade öronen tio gånger om dagen för att hon var rädd att det skulle rinna ut smuts.”
“Forskarna fann att kvinnorna i deras studie uppvisade samma reaktioner på prostitutionen som de som varit utsatta för incest och våldtäkt. Självförakt, skuldkänslor och upplevelsen att vara en splittrad person var centralt i deras berättelser. De menade att prostitution i sig är en form av grovt våld mot kvinnor. Skadan inträffar inte vid den första chockartade händelsen, utan det tar år innan skadan bryter ut med full styrka.”

“Ross, Farley och Schwarz (2003) har sammanfattat fyra studier om dissociation hos kvinnor i prostitution. De fann att dissociativa störningar var vanligt hos kvinnorna som ingick i studierna. I en av studierna jämfördes kvinnor som fått diagnosen multipel personlighet med kvinnor i gatuprostitution respektive kvinnor som arbetade på stripklubb. Kvinnorna på stripklubb hade allvarligare övergrepp i sin barndomshistoria och allvarligare psykiatriska och dissociativa symtom än kvinnor i gatuprostitution. Av 20 kvinnor hade fem diagnosen dissociativ amnesi, fyra diagnosen depersonalisationssyndrom och sju diagnosen multipel personlighet.”

*

“Myten om den lyckliga horan”: 

Några av kvinnorna beskriver att de under en tid i prostitutionen intalade både sig själva och andra att de trivdes med sitt liv. I efterhand kan de se att det var ett sätt att inte känna efter, att inte ta in verkligheten. Alison säger att hon lurade sig själv genom att säga att hon hade kul. ”Men egentligen så var jag djupt förtvivlad.” Mary säger att en massa människor tror att prostitution är ett fritt val. Att man vill prostituera sig. “Och ärligt talat”, säger hon, “trodde jag att jag ville prostituera mig. Jag trodde det. (…) Jag intalade mig själv det. Och jag sa det till min mamma. Jag sa till henne: ’Jag gillar sex och jag gillar pengar så jag tänker ta betalt för att ha sex.’ (…) Länge trodde jag det och sen brydde jag mig helt enkelt inte längre. Jag försökte på sätt och vis att dö.” Irene menar att särskilt kvinnor i eskortverksamhet eller som annonserar på Internet har en tendens att glamorisera prostitutionen. En del av de kvinnor som kommer till SAGE hävdar, till att börja med, att de trivs bra med prostitutionen och hur som helst är det något de valt att göra. Men de har oftast svårt att precisera något som de mår bra av, känt sig nöjda med den senaste veckan eller något som ger dem energi. (s. 29)”

“För att uthärda tillvaron i prostitutionen har kvinnorna använt olika strategier. Några kvinnor har genom förnekande försökt övertyga både sig själva och omgivningen att de trivs med prostitutionen. De har i olika sammanhang utåt levt upp till myten om ”den lyckliga horan” medan de på ett inre plan brottats med svåra psykiska symtom och självmordstankar. Med hjälp av dissociation och droger har barndomens övergrepp och upplevelser från prostitutionen hållits på avstånd och det är först när den känslomässiga avstängningen släpper som verkligheten kommer ikapp och blir startskottet till en lång läkningsprocess. (s.39)”

*


Slutdiskussion

Här är länderna där prostitution är förbjudet – inte speciellt många: http://sv.wikipedia.org/wiki/Prostitution#Olika_l.C3.A4nder

Trafficking är vanligare och mer utbrett i länder där prostitution är tillåtet. I Sverige blev det förbjudet att köpa sexuella tjänster år 1999, då sexköpslagen trädde i kraft. En stor utredning för att utreda effekterna av sexköpslagen påbörjades år 2008 och publicerades år 2010. Då fick skeptikerna svar på tal: Sedan förbudet mot köp av sexuell tjänst infördes har gatuprostitutionen halverats. Inter­netprostitutionen har de senaste fem åren ökat i Sverige liksom i Danmark och Norge men den är dock större i våra grannländer, vilket talar emot att förbudet skulle ha medfört att gatu­prostitutionen i Sverige bytt arena till Internet. Det finns inte heller några uppgifter som tyder på att personer i prostitution som tidigare utnyttjats i gatumiljö numera finns i inomhusprostitution. Utredningen lyfter att det under den senaste tioårsperioden har skett en ökning av prostitutionen i våra nordiska grannländer medan prostitutionen, såvitt känt, i vart fall inte ökat i Sverige.

Gällande förbudets effekt på människohandel meddelar utredningen att etableringen av denna typ av kriminalitet anses ha betydligt mindre omfattning i Sverige än i andra jämförbara länder. Något som bekräftats bland annat av människohandlarna själva som nämner lagen som ett handelshinder. I Sverige har det inte heller etablerats några stora grupper av utländ­ska kvinnor vare sig i gatuprostitutionen eller på nätet på samma vis som i de nord­iska grannländerna.

Utredningen bedömer också att de farhågor som lyftes i och med förbudets införande såsom att prostitutionen skulle drivas under jorden, vilket skulle göra det svårare att nå utsatta med sociala insatser, och att förbudet skulle innebära ökad risk för fysiska övergrepp och allmänt försämrade livsvillkor för per­soner i prostitution, inte har besannats. Utredningen lyfter också att förbudet haft en normativ effekt, genom att det skett en förändring av inställningen till köp av sexuell tjänst. Utredningen anser även att det i vissa fall har funnits anledning att se allvar­ligare på sexköpet än vad som gjorts i domstolspraxis, som till exempel i fall där den person som utnyttjas har ett psykiskt funktionshinder, då flera köpare utnyttjar en person, då den person som utnyttjas är ung eller drogpåverkad, eller då sexköpet har ett samband med organiserad kriminalitet såsom människohandel. Utredningen föreslår att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2012/12/Legalised-prostitution-increases-human-trafficking.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/manniskohandel-och-prostitution-rev-utg.pdf

Det verkar inte spela så stor roll huruvida prostitutionen är laglig eller inte – effekten på utövaren är lika fruktansvärd oavsett. Siffrorna talar för sig själva. Det är människor med våld, trauman och övergrepp i bakgrunden, ofta som barn, vilka arbetar med prostitution. Prostituerade uppvisar en enorm överrepresentation av psykiska sjuksomar och dissociativa personlighetsdrag. Många prostituerade blir i sitt arbete utsatta för våldtäkter, övergrepp och misshandel. De börjar inte prostituera sig för att finansiera sitt drogmissbruk – de börjar knarka för att klara av att fortsätta sälja sin kropp. Många börjar prostituera sig redan som barn och unga vuxna. Närapå hundra procent stänger av sig så fullständigt under sexakten att de inte kan hitta sina sexuella känslor tillsammans med sin partner och deras sexliv blir därmed förstört. Jag tror att vi lugnt kan hålla med om att “myten om den lyckliga horan” är just en myt. Nu har vi dessutom svart på vitt att både prostitution och trafficking minskar vid ett förbud.

Rätten till frihet är en helig ko bland liberaler, i många fall med all rätt. Men rätten att köpa sex kan aldrig vara större än rätten till människovärde för de människor som direkt eller indirekt tvingas in i prostitution.

4 Responses to “Argument emot prostitution”


  1. 1 Joar 2013/03/10 at 20:02

    Snyggt sammanfattat! 🙂

  2. 4 BLIXA - det blir jävligt tyst i skogen om bara de vackraste fåglarna sjunger! 2013/11/01 at 02:46

    Grymt inlägg! Det här ska jag se till att spara så att jag har det till hands nästa gång någon argumenterar för prostitution. Tack!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: