Argument emot legalisering av Cannabis: Fakta.

Det finns väldigt många bra anledningar att ta ställning emot användande av droger. Jag stöter ibland på människor som argumenterar för en legalisering av cannabis. Eftersom effekterna av cannabis är noggrant studerade är det lätt att komma fram till huruvida det är rimligt med en legalisering av cannabis eller inte. Jag lägger här fram fakta som är värda att ta upp i alla debatter rörande cannabisanvändande.

 

Verkningsmekanism och psykiska effekter

”Cannabinoiderna förstärker det system, GABA, som förhindrar kommunikationen mellan hjärnans olika områden. Cannabis försvagar därför en människas förmåga att utnyttja sin intellektuella kapacitet. Hon får svårt att upprätthålla en ändamålsenlig strategi, att lösa tänkbara framtida problem och att sammansmälta psykets olika delprocesser till en reflekterande helhet. Hit räknas också självreglerande förmåga, som att kritiskt granska sitt eget beteende, att vara uppmärksam och att kunna handla på grundval av samlad kunskap, allt prestationer av språkförmåga och minne. Försämringen av tankefunktion sker inte i ett slag, utan kommer smygande.(…) Cannabis långsiktiga påverkan på tankeprocesserna beror på att de verksamma beståndsdelarna, cannabinoiderna, minskar energitillförseln till hjärncellerna. Ämnesomsättningen minskar och hjärncellerna får svårare att arbeta.” [1a]

Missbruk av cannabis kan leda till abstinensliknande symtom som ångest, förvirring, vanföreställningar och hallucinationer. I höga doser och framför allt efter längre tids missbruk kan andra psykiska symtom utvecklas, som depression, apati, orkeslöshet, förändrad verklighetsuppfattning, psykotiska symtom och personlighetsförändringar. Detta är personlighetsförändringar som kan bli bestående. [1] Missbruk av cannabis kan även leda till impulsiva våldshandlingar, förändrad tidsuppfattning, försämrad förmåga till omvärldsförståelse, social isolering och självmordshandlingar.[2] [3] [4]


Cannabis och schizofreni

Dessutom har vi en annan, mindre känd men mycket viktig, orsak att låta bli att legalisera Cannabis: Rökning av Cannabis kan provocera fram Schizofreni hos genetiskt- eller miljömässigt predisponerade individer, som annars hade kunnat leva i hela sitt liv utan att sjukdomen skulle ha brutit ut.[5] Risken för att utveckla schizofreniforma symtom är extremt hög för dem som använder drogen dagligen (>50 gånger ökad risk jämfört med normalbefolkningen), men även de som bara har rökt ett fåtal gånger löper en nästan femdubblad risk att utveckla sjukdomen. [6]


Sänkt IQ och problematiken med åldersgränser

Undersökningar har visat att minderåriga som rökt Cannabis under sitt liv får signifikant sänkt IQ jämfört med minderåriga som inte rökt Cannabis. Denna skillnad kvarstår när individerna blivit vuxna, även då man korrigerar för utbildningsnivå.[7] [8]

Då kanske någon invänder att man kan sätta en åldergräns på Cannabisrökning. Ponera att vi sätter en åldersgräns på 18 år. Det har vi idag på cigarettrökning; ändå är det ett faktum att majoriteten av rökarna i Sverige idag började innan de fyllde 18 år. [9] [10] En legalisering av Cannabis hade sannolikt lett till precis samma sak – det skulle finnas i samhället och skulle därmed finnas tillgängligt för barn och ungdomar.

 

Fysiska effekter

Cannabisrökning är farligt av samma anledning som cigarettrökning är farligt. I stället för nikotin är den aktiva substansen THC, och precis som vid cigarettrökning måste du för att få i dig denna suga in rök med en mängd farliga ämnen i lungorna. Cannabisrökning innebär ökad exposition för tjära (minst 50 procent mer tjära än i cigaretter) vilket ökar risken för hosta och bronkit, både akut och kronisk, liksom för kronisk lungsjukdom. Cannabisbruk ger även förhöjd risk för lungcancer och en del andra cancertyper, samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. [11] [12] 


Cannabis för medicinskt bruk

Om medicinskt använd Cannabis: Det finns THC i tablettform (eftersom sjukvården i Sverige aldrig skulle rekommendera att inhalera en massa farliga ämnen i onödan även om man har en kronisk sjukdom), men det används i mycket liten grad. Effekten på smärta och illamående är enligt överläkare Kerstin Käll på Beroendekliniken i Linköping ”Inte imponerande” och har ”måttlig effekt [och] mycket biverkningar”. Det finns ingen anledning att använda Cannabis inom medicin eftersom vi har existerande medicinska alternativ för att uppnå samma effekter. [13]


Cannabis dödar i trafiken

Studier har visat att rökning av Cannabis inte bara är associerat till en ökad risk för trafikolyckor, utan även till kollisioner med dödlig utgång.[14] Cannabis har visat sig vara farligt i trafiken, både vid tillfälligt bruk och – i ännu högre grad – vid långtidsanvändning. En metastudie grundad på världsvid forskning sammanställd i Canada visar att risken att vara med om trafikolyckor som klassas som mycket allvarliga eller dödliga dubbleras om individen har rökt Cannabis inom tre timmar från olyckstillfället.[15] Faktum är att regelbundna användare av Cannabis löper en nästan tio gånger ökad risk att bli skadade eller att skada andra i trafiken jämfört med människor som inte röker Cannabis enligt en stor studie utförd i Nya Zeeland.[16]

 

Cannabis är en inkörsport till tyngre droger

Kanske är det så att Cannabisanvändare kommer i kontakt med brukare av tyngre droger som de annars aldrig skulle ha mött. Kanske är det så att cannabisanvändare som har lyckats klara sig från allvarligare biverkningar misstror informationen om tyngre drogers skadeverkningar. Oavsett anledning så är det utan tvivel bevisat att användande av Cannabis är en inkörsport till tyngre droger. En studie visar att regelbundet eller tungt användande av Cannabis predisponerade för användande-, missbruk-  och sammissbruk av flera tyngre droger.[17] Faktum är att användande av Cannabis i sena tonåren och tidiga vuxenlivet i en annan mycket stor studie var den enskilt starkaste riskfaktorn för framtida användande av tyngre droger. De individerna hade också mycket större risk att hänfalla till regelrätt missbruk av de tyngre drogerna längre fram.[18] [19]

 

Alkohol eller Cannabis?

Det kommer ständiga jämförelser mellan alkohol och Cannabis. Vad gäller dem: Vi kan inte välja. Alkohol är farligt. Många olika länder har försökt att förbjuda alkohol. Tack vare de stora möjligheterna att producera alkohol i hemmet (hembränt, jäsning av vin och öl) har detta dock aldrig fungerat i praktiken.[20] Vi kan alltså inte välja mellan alkohol och Cannabis eftersom vi aldrig kommer att bli av med alkohol i samhället. Därmed blir frågan en ickefråga. Det vi kan välja är huruvida vi skall legalisera ytterligare en drog som dessutom är en ingång till tyngre droger för ungdomar i en samhällelig slippery slope.

 

Det finns väldigt många bra anledningar att ta ställning emot användande av droger.

 

Cannabishjälpens hemsida: http://cannabishjalpen.se/cannabisnatverket

 

12 Responses to “Argument emot legalisering av Cannabis: Fakta.”


 1. 1 Christopher 2013/06/10 at 16:39

  Kan inte Cannabis vara en inkörsport till tyngre droger för att den är just olaglig. Brukarna tvingas ta kontakt med langare etc.

  Hur ser det ut i länder där cannabis är legaliserat? Är kopplingen cannabis -> tunga droger starkare där än kopplingen alkohol -> tunga droger?

  • 2 Marielle Alvdal 2013/07/06 at 23:29

   Det är absolut en teori. Som jag skriver i min sammanfattning: “Kanske är det så att Cannabisanvändare kommer i kontakt med brukare av tyngre droger som de annars aldrig skulle ha mött. Kanske är det så att cannabisanvändare som har lyckats klara sig från allvarligare biverkningar misstror informationen om tyngre drogers skadeverkningar. Oavsett anledning så är det utan tvivel bevisat att användande av Cannabis är en inkörsport till tyngre droger.”

   Som du säkert vet är det få länder som har legaliserat marijuana fullt ut (säkert till stor del på grund av alla studier som påvisar marijuanas skadeverkningar) – se wikipediaartikeln på ämnet. Däremot är cannabisinnehav för enskilt bruk i praktiken dekriminaliserat i Nederländerna. Jag hittade en stor tvillingstudie därifrån (http://www.tweelingenregister.org/nederlands/verslaggeving/NTR_publicaties_2006/Lynskey_BG_2006.pdf) som påvisar ett direkt samband mellan just tidigt cannabisanvändande och senare tyngre droger – det tar ju bort en del av “confounding factors” (eftersom tvillingarna statistiskt sett vuxit upp under liknande förutsättningar och med stora delar av livet gemensamt) och studiens resultat stöder därför gateway-teorin för just cannabis.

   Vad gäller alkohol och cannabis så hänvisar jag också tillbaka till min sammanfattning: “Det kommer ständiga jämförelser mellan alkohol och Cannabis. Vad gäller dem: Vi kan inte välja. Alkohol är farligt. Många olika länder har försökt att förbjuda alkohol. Tack vare de stora möjligheterna att producera alkohol i hemmet (hembränt, jäsning av vin och öl) har detta dock aldrig fungerat i praktiken.[20] Vi kan alltså inte välja mellan alkohol och Cannabis eftersom vi aldrig kommer att bli av med alkohol i samhället. Därmed blir frågan en ickefråga. Det vi kan välja är huruvida vi skall legalisera ytterligare en drog som dessutom är en ingång till tyngre droger för ungdomar i en samhällelig slippery slope.”

 2. 4 Hurdygurdy 2014/01/14 at 20:05

  Har någon någonsin dött av cannabis? Det verkar som att en av dina källor gör det påståendet, nämligen. (“Vid narkotikarelaterade dödsfall är cannabispåverkan vanligt, men utgör sällan dödsorsaken i sig.” http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2705)

  Jag antar för övrigt att du är för en kriminalisering av både alkohol och cigaretter, eftersom att farorna med cannabis återfinns i båda dessa kombinerat. Bra! Tycker alla nöjen ska kriminaliseras. Ingen ska ju behöva riskera sjukdomar. Förbud har ju fungerat tidigare! Människor dör inte i onödan under förbudstider, och så vidare.

  • 5 Marielle 2014/04/05 at 18:11

   Ja, du. Har du ens läst artikeln, med källor och allt?

   Har någon någonsin dött av cannabis? Jag citerar:
   “Studier har visat att rökning av Cannabis inte bara är associerat till en ökad risk för trafikolyckor, utan även till kollisioner med dödlig utgång.[14] Cannabis har visat sig vara farligt i trafiken, både vid tillfälligt bruk och – i ännu högre grad – vid långtidsanvändning. En metastudie grundad på världsvid forskning sammanställd i Canada visar att risken att vara med om trafikolyckor som klassas som mycket allvarliga eller dödliga dubbleras om individen har rökt Cannabis inom tre timmar från olyckstillfället.[15] Faktum är att regelbundna användare av Cannabis löper en nästan tio gånger ökad risk att bli skadade eller att skada andra i trafiken jämfört med människor som inte röker Cannabis enligt en stor studie utförd i Nya Zeeland.[16]”

   “Cannabisrökning är farligt av samma anledning som cigarettrökning är farligt. I stället för nikotin är den aktiva substansen THC, och precis som vid cigarettrökning måste du för att få i dig denna suga in rök med en mängd farliga ämnen i lungorna. Cannabisrökning innebär ökad exposition för tjära (minst 50 procent mer tjära än i cigaretter) vilket ökar risken för hosta och bronkit, både akut och kronisk, liksom för kronisk lungsjukdom. Cannabisbruk ger även förhöjd risk för lungcancer och en del andra cancertyper, samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. [11] [12]”

   “Risken för att utveckla schizofreniforma symtom är extremt hög för dem som använder drogen dagligen (>50 gånger ökad risk jämfört med normalbefolkningen), men även de som bara har rökt ett fåtal gånger löper en nästan femdubblad risk att utveckla sjukdomen. [6]” Och schizofreni leder till en minskad medellivslängd på mellan 12 och 15 år enligt en studie från 2013: http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/psykiatri/forskare-kartlagger-overdodlighet-bland-schizofrena/

   “Jag antar för övrigt att du är för en kriminalisering av både alkohol och cigaretter”. Alkohol och cannabis, jag citerar:
   “Det kommer ständiga jämförelser mellan alkohol och Cannabis. Vad gäller dem: Vi kan inte välja. Alkohol är farligt. Många olika länder har försökt att förbjuda alkohol. Tack vare de stora möjligheterna att producera alkohol i hemmet (hembränt, jäsning av vin och öl) har detta dock aldrig fungerat i praktiken.[20] Vi kan alltså inte välja mellan alkohol och Cannabis eftersom vi aldrig kommer att bli av med alkohol i samhället. Därmed blir frågan en ickefråga. Det vi kan välja är huruvida vi skall legalisera ytterligare en drog som dessutom är en ingång till tyngre droger för ungdomar i en samhällelig slippery slope.”

   Nästa gång kan du ju läsa texten i stället för att dumkommentera frågor som redan är besvarade och därmed slösa min värdefulla tid.

 3. 6 Joar Dahlblom 2014/04/26 at 14:41

  Hurdygurdy: Oh, snap! 😛

  Seriously, du säger att en källa påstår att cannabisrökning kan döda direk – och i NÄSTA MENING (!!!) skriver du “men utgör sällan dödsorsaken i sig.”

  Så. Vad Marielle skrev. >.<

 4. 7 Lars 2014/05/21 at 12:39

  Noterar att du inte framfört ett enda argument mot legalisering. Du har bara radat upp en massa “fakta” om cannabis. Men din avsikt var kanske bara att rada upp fakta?

  Du är väl påläst och undviker en del av den gamla skräckpropagandan vilket är bra. Men vissa saker du skriver är fel, andra är överdrifter om konsensus och i några fall beskriver du korrekta saker men glömmer att sätta dem i perspektiv. Man kan göra samma sak med vad som helst om man inte förklarar hela sanningen.
  Ta vatten, man kan faktiskt dö av en överdos av vatten och det händer lite då och då att folk faktiskt dricker ihjäl sig på vatten. Detta är sant men det är inte hela sanningen. Om man inte sätter detta faktum i ett samanhang (det är väldigt ovanligt och vatten är livsviktigt) så kan man argumentera för kriminalisering av vatten på samma sätt som du (underförstått?) gör för cannabis. I detta fallet är sammanhanget uppenbart men principen är den samma.
  Håller du med om att det är viktigt med sammanhang och att berätta hela sanningen?

  Jag kan gå igenom dina fakta om du vill och förklara vilka fel du gjort vid varje punkt?

  Joar, om man säger att något sällan utgör dödsorsaken i sig så öppnar man upp för att det ibland är så. Hurdygurdys argumentation är med andra ord inte så tokig.
  Att cannabis dödlighet kom upp beror nog på att det faktiskt är praktiskt omöjligt att dö av en överdos cannabis. Det finns inte ett enda dokumenterat fall av detta. Även om man så klart kan dö av tokigheter man hittar på under ruset. Det var nog detta Hurdygurdy ville belysa

  I övrigt tycker jag att du gör ett jättebra jobb, det behövs fler som intresserar sig för vetenskap i sammhällsdebatten. Fortsätt med det!

  • 8 Marielle 2014/05/21 at 16:02

   Jag kunde ha skrivit ut i en mening på slutet att “Av ovan listade anledningar anser jag…”, eller “Det är tydligt att…” osv. Men jag antog att en person som tagit sig igenom sammanfattningen och läst källhänvisningarna skulle ha kapaciteten att dra sina egna slutsatser av informationen. Om många tycker att det finns saker som är otydliga, så skall jag fundera på saken tills nästa gång jag uppdaterar inlägget med färsk statistik och ersätter äldre forskning med nyare.

   Det var en bra synpunkt om perspektiv. Jag väger mycket mellan önskan att “säkra mig” (genom att lägga in klausuler, paranteser och kanske framför allt jämförelser där det kan behövas) och risken att inlägget blir mer svårläst och framför allt mycket längre. Min starka förhoppning är att läsare av mina blogginlägg tar sig tiden att läsa även källhänvisningarna, då det är omöjligt att ta upp alla aspekter av varje fråga i varje enskilt blogginlägg. Om man läser alla källor får man naturligtvis en mycket bredare bild av varje enskild fråga. Jag har särskilt vinnlagt mig om att göra det lätt att klicka sig vidare till mer information, samt att vara tydlig med vilken information som kommer varifrån.

 5. 9 Lars 2014/05/21 at 22:30

  Sorry om jag lät dryg ovan, jag borde ha skrivit: “jag kan gå igenom dina fakta om du vill och förklara vilka fel JAG ANSER att du gjort vid varje punkt?”

  Mmja jag anser nog fortfarande inte att det hade varit ett argument mot legalisering om du hade skrivit ut något i stil med det du tog upp i ditt svar. Då hade jag inte påpekat det för så petig är jag faktiskt inte.

  Låt mig utveckla: bara för att något är farligt är det inte per automatik en anledning till att göra det kriminellt. Om man dessutom inte har satt faran i perspektiv är det verkligen inte ett argument för kriminalisering. Håller du med om detta eller vill du att jag ska utveckla?

  Angående hur mycket du ska ta upp så förstår jag dina kval. Jag kan hålla med om att om man “säkrar sig” för mycket så blir det för krångligt och många tenderar också att bråka om petitesser som inte spelar roll för slutledningen. Jag skulle säga att man bör ta upp sådant som spelar roll för den eventuella slutsatsen man drar.

  Vi har ju länge politiskt haft en väldig konsensus i detta området så jag förstår om du tycker att det i detta fall hade varit onödigt komplicerande. Men jag menar ju såklart att det är helt avgörande. Kanske inte för att dra slutatsen legalisera men deffinitivt att skadebilden inte räcker för slutsatsen kriminalisera.

  Källhanteringen tycker jag att du sköter utomordentligt och det ska du ha en eloge för. Känns som att många andra är lite för lata.

  Angående att ändra inlägget i framtiden: skriv ett nytt då istället så ser du hur dina åsikter och forskningen utvecklas över tiden. Jag tror att det kan vara roligt och värdefullt.

 6. 10 Michelle 2015/02/15 at 12:29

  Du listar flera hälsorisker förknippade med Cannabis, vissa med knapert vetenskapligt underlag, men det är inte faktiskt argumentation för att legalisering skulle leda till ökat problematiskt användande. Bättre är det att se vad forskning säger om hur narkotikalagstiftning påverkar problematiskt bruk och samhällsproblem i stort. Jag tycker också att det är synd att du inte bemöter de argument som finns för avkriminaliserat bruk. Det är alltså inte samma sak som att få en legaliserad marknad, och det finns ett stort stöd för detta hos brukarorganisationer som upplever att det skulle innebära mindre marginalisering, mindre narkotikadödlighet och bättre tillgång till respektfull missbruksvård.

  Jag har tidigare röstat på F! och är medlem, men jag känner mig verkligen ledsen och frustrerad över det moralistiska och ovetenskapliga perspektiv F! valt i frågan. För att inte nämna bristen på engagemang för den patientgruppen.

  Det jag syftar på när jag kritiserar ditt underlag är bl a referenserna till Dunedin-studien som blivit kritiserade. Magnus Callmyr har skrivit flera blogginlägg som refererar till detta, t.ex: http://www.magnuscallmyr.se/2014/10/21/ny-forskning-om-cannabis-och-iq/

  Du länkar också till Cannabishjälpen, vilket inte direkt ökar din trovärdighet. Där man hittar kopplingar till Fred Nyberg och Thomas Lundqvist, som båda för ett tydligt ideologiskt färgat arbete, sprider desinformation och uttrycker sig kränkande om människor som använder droger.

  Slutligen säger du “Det finns väldigt många bra anledningar att ta ställning emot användande av droger.” Vad menar du med det? Menar du på allvar att de som stöder avkriminaliserat bruk, eller ens majoriteten av de som stöder en legalisering, tar ställning FÖR användande av droger? Många inom den Svenska Brukarföreningen har förlorat många vänner och anhöriga till droger och jag tror knappast att de skulle säga att de är för användandet av droger. Men många forskare, anhöriga och människor som själva har beroendeproblematik menar att avkriminaliserat bruk faktiskt gynnar en effektiv beroendevård.

 7. 11 Michelle 2015/03/11 at 14:05

  Hej igen! Skulle verkligen uppskatta om du kunde bemöta mitt tidigare inlägg och dessa tankar kring studierna du länkat till angående gateway-teorin.

  Från http://www.york.ac.uk/media/economics/documents/herc/wp/07_01.pdf:
  “The relative gateway effect is substantial and again the hazard of taking up hard drugs almost doubles after the person has initiated cannabis use. For the second group – the “most youths” – use of cannabis makes little difference to the hazard of using hard drugs. The marginal effect is not as large and not significant at the 5% level. Thus, the analysis indicates that the overall gateway effect is created by a large effect in a small group and a small or non-existent effect for most people.”

  Jag förstår inte riktigt hur detta stödjer gateway-teorin. Bekräftar det inte bara att grupper som redan är högriskgrupper för drogbruk i högre grad kommer att använda droger?

  Från sammanfattningen: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2005.01322.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

  “The findings may support a general causal model such as the cannabis gateway hypothesis, but the actual causal mechanisms underlying such a gateway, and the extent to which these causal mechanisms are direct or indirect, remain unclear.”

  Detta är väl knappast en studie som “utan tvivel bevisat att användande av Cannabis är en inkörsport till tyngre droger”?

  Studierna verkar visa att det finns korrelation mellan användande av tyngre droger och cannabis, men inte ett orsakssamband.

  • 12 Marielle 2015/03/11 at 15:39

   Hej Michelle!

   Tack för dina synpunkter! Min sammanfattning är skriven för två år sedan. Sedan dess har mycket ny forskning kommit och jag skall sätta mig ner och se över vad som eventuellt behöver tas bort, läggas till eller revideras när jag får tid. Skall då naturligtvis även se på de kommentarer jag har fått under inlägget och i möjligaste mån göra texten ännu tydligare och bättre. 🙂

   Ha en riktigt fin dag!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: