Svar på “Hej alla som röstade Fi men glömde läsa partiprogrammet”. Vi har läst partiprogrammet, mer noggrant än du.

Någon skrev ihop ett dokument som sprids på sociala media, med vad personen anser vara Feministiskt Initiativs “dåliga” idéer. Följande punkter är alltså det som personen anser vara dåligt med partiprogrammet. Tänk vad bra partiprogrammet är om detta är vad som anses vara dåligt. Nå, jag och min partner har bestämt oss för att svara på alla punkter, en efter en. Några av svaren är helt eller delvis kopierade från Vardagsrasismen och Bomans text. Var så goda.

● BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7)

Hushållsarbete ger idag inte lön och är inte heller pensionsgrundande. Det mesta obetalda hemarbetet utförs av kvinnor. Faktum är att kvinnor lägger ner ca en timme mer om dagen – varje dag! – på obetalt hushållsarbete, jämfört med män. (http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf, sidan 38)

Genom att räkna in hur mycket oavlönat arbete som sker i hemmet (till exempel vård av äldre) så får vi ett ekonomiskt mått och kan därefter utjämna ojämställdheten på ett enklare sätt. Det handlar om att synliggöra arbetet och få in det i den ekonomiska kalkylen.

● Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7)

Lagen om valfrihet (även kallad LOV) infördes under den borgerliga regeringen. I korthet innebär det att kommunen tvingas lägga ut driften av såväl hemtjänst som äldreboenden på upphandling, där privata bolag har rätt att vara med och buda om att ta över verksamheten. Tyvärr har detta i praktiken lett till ännu större fokus på kostnadsminskningar istället för vårdkvalitet. Upphandlingsprocesserna driver på en utveckling där personalen åläggs ännu större arbetsbelastning och sämre arbetsvillkor, inom såväl offentlig som privat verksamhet. Tanken var god, att man skall välja själv t.ex. vilket företag som skall ombesörja ens hemtjänst. Ett av problemen är att många äldre, särskilt sådana som inte har en väldigt aktiv och insatt familj, inte har möjlighet att själva sätta sig in i vad som faktiskt är bäst. LOV har helt eller delvis, tack vare vinstuttag lett till flera av de vårdskandaler vi haft de senaste åren (bl.a. Carema). Fi vill avskaffa Lagen om valfrihet då vi har sett att den inte samtidigt förmår garantera kvaliteten i välfärden och minska segregeringen; Det gäller både äldreomsorg, sjukvård och skola. Fi tycker att överskott inom välfärden skall återinvesteras i verksamheten eller återbetalas till stat och kommun. Vi tycker att skattepengar avsedda för skola, vård och omsorg skall komma verksamheterna till gagn och inte landa i riskkapitalisters och privata aktieägares fickor. Privata aktörer är under dessa premisser välkomna på marknaden. En majoritet av Sveriges befolkning är emot vinster i välfärden: http://www.svt.se/nyheter/sverige/massivt-motstand-mot-valfardsvinster

● Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av ”beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor” (s. 8)

Ja. Kvinnor missgynnas idag på arbetsmarknaden. De har svårare att bli kallade till arbetsintervjuer, de får lägre lön med samma meriter, de utför mer obetalt hemarbete, de är överrepresenterade inom lågavlönade yrken osv. (För källor, se tidigare blogginlägg). Allt det här är saker som behöver tas hänsyn till. Hänvisar i övrigt till punkten om BNP och oavlönat hushållsarbete.

● En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9)

Denna kod gäller inte uppförande som i “snyggt klädd och vårdat språk” utan i krav på alla arbetsgivare att redovisa hur de arbetar för att få en arbetsplats där alla trivs och hur de arbetar för att inkludera olika sexuella läggningar, könsidentiteter etc.

● Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)

Tidigare arbetade vi mer än åtta timmar per dag, sex dagar i veckan. När det skulle ändras trodde många att samhället skulle rasa samman, det gjorde det inte. Moderaterna, t.ex, har varit emot lagstiftning om kortare arbetstid 1957 och 1970. De har också vid införandet av varje semestervecka (1938, 1951, 1963 och 1976) sagt i riksdagen att vi inte har råd. Moderaterna har haft fel varje gång.

Glöm inte heller att sex timmars arbetsdag skapar fler jobb, det vill säga fler människor kan arbeta i stället för att få bidrag och gå arbetslösa, människor som i dag är deltidssjukskrivna får en ökad möjlighet att arbeta heltid. Människor som jobbar betalar skatt, är i regel friskare och ligger inte samhället till last eftersom de tjänar sina egna pengar.

● Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10)

Fi vill införa kvotering som i positiv särbehandling. Det betyder att om valet står mellan två likvärdiga, lika kvalificerade personer skall arbetsgivaren anställa/anta den person som är underrepresenterad på arbetsplatsen/utbildningen. Exempelvis en man i ett kvinnodominerat område, en mörkhyad på en arbetsplats med nästan bara vita osv. Det handlar alltså inte om att någon med sämre kvalifikationer skulle få förtur. För detaljer, se mitt inlägg om kvotering.

● Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10)

Feministiskt Initiativs ståndpunkt är att alla skall ha rätt till fasta anställningar baserade på heltidstjänster. Ett arbete på heltid är en självklarhet inom de mansdominerande sektorerna medan deltidsanställningarna är satta i system i de kvinnodominerade sektorerna. En stor andel kvinnor arbetar deltid, många av dem ofrivilligt, eftersom de inte får mer arbetstid hos sin
arbetsgivare. Feministiskt initiativ vill verka för att alla, både kvinnor och män, skall ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.

● Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11)

Falskt. Fi vill att pensionsbolag inte ska få ha högre premier för kvinnor bara för att de förväntas leva lite längre än män.

● Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12)

Bomans svar: När SAAB gick i konkurs tyckte alla att staten skulle rädda dem, antingen får staten lägga sig i eller så får den det inte.
Mitt svar: Jag hittar inte detta i partiprogrammet. Däremot vill Fi att företag som uppvisar ett kontinuerligt behov av vikarier skall tvingas ordna en vikariepool med fast anställda vikarier för att öka tryggheten på arbetsmarknaden.

● Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12)

Bomans svar: Tänk vilken fart det skulle bli på tex Arbetsförmedlingen då. Och människor skulle få jobb.
Mitt svar: Fi är emot dagens system där människor skall “straffas för sin arbetslöshet”, tvingas utföra hittepåjobb (fas 3) och riskera att bli utförsäkrade. Ett av Fis förslag är att slå ihop A-kassa, sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd till en samlad social försäkring med garanterad lägstanivå. Ingen ska falla mellan stolarna i trygghetssystemen.
Om man ser på de andra partierna, så vill både S, MP och V ta bort den nuvarande 550 dagars-gränsen på a-kassan.

● Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12)

Idag beviljas kvinnligt företagande lån i mindre utsträckning än män och summorna de får låna är betydligt mindre. (http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/kvinnors-foretag-far-mindre-lan_7120743.svd, http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/article1905582.svt, http://www.kollega.se/bankerna-missgynnar-kvinnliga-foretagare)
Christina Franzén är vd för Näringslivets ledarakademi. Hon menar att män går i spetsen för traditionellt företagade. Yrken som är vårdrelaterade, eller har med hälsa att göra exempelvis, är lite nyare. Det gör att det finns mindre kunskap kring dessa yrken – därför har kvinnor svårare att få stöd. Förundersökningar som Tillväxtverket låtit göra inför arbetet med strategin visar att det finns en brist när det gäller att stötta kvinnor som vill starta nya företag.

Du gör även värderingen att kvinnors affärsidéer är dåliga (underförstått sämre än mäns), det är din åsikt och inte ett objektivt fakta. Det vi vet, som absoluta fakta, är att kvinnor idag har mycket svårare att få banklån till sina affärsidéer och att de får mindre pengar när de väl beviljas lån, än vad män får. Alltså vill vi i feministiskt initiativ öka kvinnors möjligheter att beviljas banklån för att göra det rättvist – för att i sin tur öka jämställdheten inom arbetsmarknaden.

● Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12)

Rätt självklart. Senast jag kollade så bodde och verkade ca 50 % kvinnor i vårt samhälle och de är precis lika driftiga som männen. Konkurrens skall vara konkurrens på lika villkor.

● Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14)

Fi ska utreda om äktenskapsbalken och sambolagen kan ersättas av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad. Lars Gårdefelt hänvisar till de många olika familjekonstellationer som nu finns och som saknar rättsligt skydd.
– Många lever i en juridisk utsatthet, det är inte bara regnbågsfamiljer. Jag känner till en ensamstående mamma med cancer. Hon har turen att ha sin ensamstående barnlösa syster som en andra förälder. Men den nuvarande lagen ger inte två syskon rätt att vara vårdnadshavare.
Som Gudrun Schyman skriver: De som vill gifta sig kommer naturligtvis att också i fortsättningen göra det, i de former de själva väljer; religiösa ceremonier, borgerliga förrättningar eller andra former för att hylla kärleken.

● Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-perspektiv ska förbjudas (s. 16)
Föbjudas nej, men Fi vill verka för att alla skolor har ett hbtq perspektiv. Det innebär t.ex. att barnen lär sig väldigt grundläggande aspekter av vad det innebär att vara t.ex. homosexuell. Trots allt estimeras mellan 5 och 10% av Sveriges befolkning vara annat än heterosexuella cispersoner. Det är mer än ett barn i varje klass. Bl.a. därför kan det vara bra att det inte osynliggörs t.ex. att man som kille kan gilla killar eller att man kan födas i en kropp som känns som det andra könet utan att man själv för den skull är konstig eller fel. Att lyfta de här frågorna på en lämplig nivå för barnen kan också vara ett utmärkt sätt att förebygga mobbning.

● Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16)

Vi vill att barnen skall växa upp till ansvarstagande vuxna som vet hur en kompost fungerar och hur man sopsorterar. Barnen kommer att tacka dig när de växer upp och har en planet som går att bo på.

● Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16)

En helt gratis förskola är en vision vi kommer att sträva efter, ja. Vi är mycket medvetna om att detta är en kostsam åtgärd, men vi har målet klart för oss – att inget barn ska missgynnas på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Hur lång tid det kommer att nå denna vision kan vi inte svara på, men planer för att nå detta måste börja formas redan nu.

● Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17)

De flesta förskolor serverar redan vegetarisk mat som ett alternativ. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet, samt att man en dag i veckan enbart ska ha vegetarisk mat, för att uppmuntra barn att ta till sig dessa miljövänliga matalternativ. Det är bra för hälsan, bra för djuren, det är billigare för kommunerna och bra för miljön!

● Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17)

Självförsvar behöver inte vara fysiskt, precis som ett övergrepp kan vara psykiskt. I en värld där var femte kvinna utsatts för våldtäkt kanske det inte är så dumt? Feministiskt självförsvar handlar om jämställdhet, inte om att lära tjejer att slåss utan i första hand om att ge dem verktyg så att de slipper. Det handlar om att låta tjejer OCH killar (och alla andra) få möjlighet att öva på hur man interagerar med varandra utan att kränka varandras integritet, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det handlar om att lära pojkar att man faktiskt KAN säga “nej” när klasskamraterna tycker att det är roligt att kasta snöbollar eller “låtsasbråka”. Det handlar om att flickor lär sig att inte acceptera tillmälen som “h*ra” i korridorerna, utan att vänta sig till en vuxen för att få hjälp.

Sedan kan man naturligtvis inkludera tex ju-jutsu i dessa lektioner för att det är trevlig träning, men detta är en underordnad del. Slutligen: Fi vill inte – jag repeterar INTE – påstå att allt som är manligt är någons fiende. Det “typiskt maskulina” skadar många, inte minst män, men vi kommer aldrig ställa män mot kvinnor som olikheter på var sitt lag.

● Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20)

Detta är helt i linje med att även arbetsdagen skall bli sex timmar lång. Skolan måste ta ett större ansvar för sitt uppdrag, bl.a. genom att ge eleverna möjlighet att inhämta kunskap under skoltiden. Tyvärr har barn i Sverige idag inte samma förutsättningar hemma. Någon kanske har högskoleutbildade föräldrar med mycket fritid som lätt kan hjälpa till med läxor i flera timmar varje dag medan andra barn har föräldrar som arbetar hela kvällarna och inte har möjlighet att hjälpa till med läxor eller har en stökig hemmiljö med många syskon och ingen lugn och ro till läxläsning. Vi måste inse att klassklyftor ger barn olika förutsättningar och därför anpassa skolan så att barnen kan fullgöra sina uppgifter där. På så sätt minskar vi även klassklyftor i kommande generationer.

● Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17)

Nej, veganmat bör kunna erbjudas till dem som vill ha. Veganmat fungerar även för personer som inte tål laktos, mjölkprotein, ägg, fisk, skaldjur eller av olika anledningar undviker fläsk- eller nötkött. På så sätt kan antalet specialkoster minskas.
Däremot vill Fi införa en vegetarisk dag i veckan. De flesta förskolor serverar redan vegetarisk mat som ett alternativ. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet, samt att man en dag i veckan enbart ska ha vegetarisk mat, för att uppmuntra barn att ta till sig dessa miljövänliga matalternativ. Det är bra för hälsan, bra för djuren och bra för miljön!

● Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18)

Hur vi lär oss saker skiljer från människa till människa. Någon är teoretiker och någon vill och behöver göra saker praktiskt. Om yrkesutbildningar gav universitetsbehörighet skulle unga inte straffas för sitt gymnasieval senare och tvingas kämpa för en plats på komvux.

● Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19)

Ja, det borde vara en självklarhet att alla skall ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. För att alla skall känna sig inkluderade och trygga måste människor utbildas. Så enkelt är det.

● Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19)

Om vi vill ha ansvarstagande vuxna som vet hur en kompost fungerar och hur man sopsorterar så måste vi utbilda människor i klimatkunskap. Även vuxna vill ha en planet som det går att bo på.

● Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30)

”Vi vill att människor fritt ska kunna definiera och uttrycka sitt kön samt ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Dagens uppdelning av alla människor i kvinnor och män stämmer inte överens med verkligheten”, skriver en av Fis talespersoner Sissela Nordling Blanco. När hon säger det speglar hon RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund som säger följande: “Det är positivt så klart att det öppnas upp för ett tredje juridiskt kön. Det finns personer som inte identifierar sig vare sig män eller kvinnor och som hela tiden upplever problematiska situationer där man till exempel har ett juridiskt kön som ifrågasätts.”
Fi har själva skrivit mycket bra på ämnet.
Feministiskt Initiativ är inte ensamma om att driva den här frågan. Inför valet har Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de är positiva till att införa ett tredje kön. Folkpartiet och Socialdemokraterna vill utreda frågan.

● Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30)

På offentliga platser skall alla kunna vistas på lika villkor. Därmed skall det finnas möjlighet för transpersoner att tryggt gå på toa, byta om etc. Här har vissa argumenterat för den stora kostnaden det skulle innebära att installera nya toaletter. Jag har ett relativt billigt förslag: Där det inte möjligt att installera ett extra badrum kan en t.ex. byta ut skyltarna med en kvinno-respektive manssymbol mot en skylt där det står “Toalett”. Det är kanske inte alltid såhär enkelt, men ofta kan det vara precis så enkelt att inte utesluta en i samhället redan utsatt grupp.

● Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30)

Fi skriver såhär: Fi ska verka för att minderåriga ska få byta juridiskt kön och få könskorrigerande vård efter sedvanlig utredning. Se denna fantastiska TED-video som en läkare (endokrinolog!) gjort om forskningen på ämnet: https://www.youtube.com/watch?v=rzbtSeVZeEE

● Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23)

Det Fi skriver är att de ska verka för att i positiv anda utreda möjligheterna för att avskaffa av de juridiska könen och ta fram nya rutiner för att upprätthålla och öka jämställdhetskartläggningar.

● Alla lärare måste gå en utbildning i ”alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv” (s. 24)

Inte bara lärare utan alla inom social omsorg. Detta för att se hur alkohol påverkar personer olika pga kön då drickandet ofta ser olika ut och en också tål alkohol mer eller mindre beroende på kroppsstorlek och metabolism mm. Som ett sätt att ge bättre och mer korrekt hjälp.

● Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31)

Det står att vi ska verka för att demoniseringen av HIV-positiva ska minska, och ett led i detta är att inte isolera dem. Det handlar om människovärde. Dagens lagstiftning gör även att många drar sig för att testa sig och det förekommer även tvångsvård. Fi vill i stället öka resurserna till HIV-preventivt arbete, sexualundervisning, kondomanvändning och jämställdhet.

● Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27)

Fi skriver att de “kräver att alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet får återkommande sex och samlevnadsundervisning. Undervisningen ska ta utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv och inkludera gränssättning som tema.” Genom att neutralisera samtal om kropp och sex skapas bättre förutsättningar för ett öppet förhållande till sig själv och omvärlden. Det kan t.ex. handla om varje persons rätt till sin egen kropp, att ge barnen ett namn på sitt könsorgan (t.ex. det relativt nya ordet “snippa”), att alla ser olika ut, bäbisar, kroppslig integritet mm. Alltså att barnen på ett naturligt sätt får verktyg att prata om sin kropp på en nivå som är lagom för deras utvecklingsnivå.

● Alla ”grupper som tar samhällsbyggande beslut” ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42)

I enlighet med tanken att de som beslutar över samhället skall representera samhället.

● Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43)

– ”Exakt överallt” är väl en tolkning som blir en smula komisk, men att ha nära till skola och offentlig service är rätt smidigt. Utbildning skall finnas inom rimligt avstånd oavsett var i landet en bor, lika så offentlig service såsom vårdcentral eller äldreomsorg.

● 15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42)

En princip som säger att samhället i möjligaste mån skall byggas och planeras så att tillgång till förskolor, grundskola, affärer etc skall finnas inom 15 minuters resväg. Tanken är alltså inte att bygga om städer som redan finns, om någon trodde det, utan att använda sig av tillgänglighetsprincipen vid samhällsplanering och samhällsbygge.

● Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43)

Fi ska verka för att en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam införs. Fi vill också verka för en lagstiftning som kraftigt begränsar reklam och istället upplåter plats åt samhällsinformation och kultur på offentliga utrymmen.

● Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45)

De flesta i det här landet tycker att det är bra att vi har konst, men få vill betala för det. Dagens konstnärer har det otroligt svårt att gå ihop ekonomiskt, och nästan ingen kan försörja sig enbart på sitt konsnärsskap. Antingen måste man jobba extra, eller så får man falla tillbaka på socialbidrag när det går dåligt.

Om vi är överens om att konst är något vi vill ha i samhället – vilket Fi har beslutat sig för att det sannerligen är – så behöver vi på något sätt göra konst lönsamt för de som skapar den. Tidigare om åren har man gett bidrag (tex “Statlig inkomstgaranti för konstnärer” som funnits i många år, började fasas ut 2010) och projektpengar för att hålla konsten vid liv. Man har också sänkt momsen enligt vissa specialregler vid konstevenemang.

Det intressanta med en skattelättnad är skillnaden mot bidrag. En skattelättnad kan en konstnär bara åtnjuta om hen faktiskt producerar konst för 100.000 kr som någon vill köpa. Det innebär att ett diskret krav på motprestation som är alla till gagn.
Skattelättnad upp till 100.000 kr skulle kosta staten max 22884 kr/år per konstnär som presterar konst för denna summa, och samhället skulle i utbyte få konst som någon faktiskt ansett är värd att köpa. Det kommer inte att ruinera oss det minst, men det kommer att uppmuntra till en produktiv konstmiljö i landet. Vi kan tex börja att använda de 17 miljoner som förut gick till inkomstgarantin för konstnärer för att finansiera detta.
PS: Om författaren arbetar inom någon slags företag, sitt eget eller andras, så kommer denna utgift för staten dessutom att halveras varje månad pga arbetsgivaravgiften.

● Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46)

Sverige är bland de bästa i världen på hockey, manlig som kvinnlig, det borde vara självklart att både kvinnor och män skall ha en proffsliga. Senast i år kom det en artikel om en professionell hockeyspelare som, pga sin könstillhörighet, inte kunde spela hockey professionellt och leva på det. Om en går in på hemsidan “Hockeysverige“, så måste en gå in under kategorin “mer” för att hitta “Damhockey” och “Riksserien”, kvinnliga hockeyspelare har alltså inte ens en egen kategori. Precis som i allt annat så borde principen gälla att ungefär lika mycket av statens pengar skall komma män som kvinnor till gagn eftersom kvinnor och män är ungefär lika många.

● Inkomstskatten ska sänkas (s. 47)

“… Samtidigt som skatt på miljöfarlig verksamhet ökar”. Snälla, läs hela meningen tack.

● Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48)

Fi har målet att verka långsiktigt för utfasandet av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara energikällor. Vattenkraften får byggas ut men då med noga tagen hänsyn till ekosystemet. Det här borde inte över huvud taget vara en kontroversiell fråga.

● Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49)

Det stämmer. Fi vill i stället verka för främjandet av t.ex. tågtrafiken, för miljöns skull. Här har Fi helt enkelt samma inställning som Miljöpartiet, som skriver att de vill föra över investeringar till den hållbara infrastruktur som järnvägar, som används av mest kvinnor, från den ohållbara infrastruktur, som motorvägar, som används mest av män. Även V vill att inkomsterna från bl.a. trängselskatten skall gå till att utöka kollektivtrafiken och inte till motorvägsbyggen.

● Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79)

Fi skriver att de ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn. De nämner inte båtar. Anledningen är att miljön mår bättre av det.

● Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49)

Att göra kollektivtrafiken gratis för alla invånare i respektive stad skulle göra att staden mindre uppdelad, människor med lägre inkomster skulle enklare kunna röra sig fritt. Det skulle även främja miljön. Därför vill Fi verka mot det målet.

● Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49)

Tanken är att förhindra nybyggnation av externa köpcentra eftersom det krävs att en har bil för att ta sig dit och Fi vill gå ifrån biltvånget och i stället främja gång- och cykeltrafik i möjligaste mån. Staden blir också mer intressant att leva i om bebyggelsen blandas.

● Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50)

Fi har skrivit att de vill verka för ett förbud, ja. Däremot öppnar de upp för att deras ställningstagande kan komma att ändras. Personligen är jag kluven i frågan, då det inte går att bortse från försiktighetsprincipen. Mer info.

● Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51)

Ja Fi anser, i enligthet med bl.a. organisationen Djurens rätt, att det är djurmisshandel.

● Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53)

”Fi ska verka för att positiv särbehandling kan användas som ett verktyg för att uppnå bättre representativitet i rättsväsendet”.

Boman skriver: “I praktiken kan det innebära att till exempel transpersoner, människor som utövar BDSM och funkisar får en naturlig plats. Dessa personers livssituationer syns dåligt i dagens rättsväsende. Ni vet alla hur det gick i den omdiskuterade domen i Skåne, där en man hävdade att kvinnan hade sagt nej, men trodde att det var en del av leken/sexet. Om personer med kunskap om BDSM hade varit representerade, eller tillfrågade om expertis, skulle de genast ha ställt frågan ”Om nu inte nej betydde nej, vad hade ni då för stoppord?”. Dagens rättsväsende är inte rättssäkert på flera områden.”

Vad gäller positiv särbehandling så är det ett ypperligt verktyg för att se till att t.ex. kvinnor som är ungefär hälften av befolkningen även skall inneha ungefär hälften av makten. Se gärna mitt inlägg om kvotering.

● Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54)

Feministiskt initiativ vill förbättra levnadsvillkoren på låsta institutioner för att skapa en mer human miljö som ger bättre förutsättningar för den som blir inlåst. Många intagna vittnar om att de inte har tillgång till livsnödvändig vård som de har rätt till, så som hormon-, insulinbehandlingar och missbruksvård. Det utsätter personer som är inlåsta för hälsofara. Feministiskt initiativ tror att fängelsemiljöer så som de är utformade idag delvis bidrar till att öka risken för upprepad brottslighet. Därför vill de UTREDA om det finns andra lösningar. De skriver i partiprogrammet att en sådan utredning “bör ta avstamp i forskning kring vad som förhindrar brott och återfall i brott samt titta internationellt på hantering av personer som begått brott”. Precis som i allt annat är de extremt vetenskapliga och faktabaserade, vilket är bland det jag tycker om mest med partiet.

● Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71)

Fi vill göra kultur mer lättillgängligt och menar på att de som vill åberopa sin upphovsrätt får vara delaktig i att finna enkla vägar för folket att ta del av kulturen.

● Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)

Nej. Däremot skall alla som varit folkbokförda i sverige i minst 3 år få rösta i riksdagsval och de som varit folkbokförda i Sverige i minst 3 månader ska få rösta i kommunalval.

● Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)

Papperslösa skall ha rätt att överleva, ja.

● Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)

Boman skriver: “Minns du vad du läste i skolan, om den stora utvandringen till Amerika på 1800-talet? En miljon svenskar lämnade landet för att skapa sig en framtid på en annan plats. Då var Sverige en dålig plats att leva på, nu är läget tvärt om. Se det som pay back för mänskligheten!”

Det är dock falskt att detta inte skulle gälla arbetskraftsinvandring. Fi vill ha fri invandring även för arbetare. De som lovas jobb skall få stanna även om jobblöftet inte infrias. Arbetsgivare som inte håller sitt löfte om jobb skall kunna straffas.

Fi vill satsa på en mer långsiktig och integrerande invandringspolitik, med än bättre möjligheter att snabbt lära sig svenska och bättre möjligheter att snabbt komma ut i arbete. Vår vision är att alla som flyr ska få en chans att ha någonstans att stanna om de behöver detta, för detta behövs internationellt samarbete. Vi är inte naiva nog att tro att man kan öppna gränserna utan en noggrann organisering bakom, men vi vill att fler ska få chansen att bygga vårt samhälle. När man i partiprogrammet kan läsa om “öppna gränser” så är det i sammanhanget då vi pratar om “en öppen värld” där alla har öppna gränser.

● Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)

Boman skriver: “Se hela planeten, vi är ett folk, en grupp människor. Att utvisa en person som har gjort något brottsligt är bara att skjuta på problemet, och när du tänker efter, vad tror du att den människan ska göra när den har utvisats? Tänk sedan på vad det kommer att leda till för deras landsmän, och vad deras landsmän kommer att vilja göra då. Fly. Vart tror du att de flyr då? Jag tror att du förstår vad jag försöker komma till och varför ditt argument säger emot sig självt.”

● Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)

Vapen möjliggör väpnade konflikter. I stället för militär upprustning vill Fi ha ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion. Jaktvapen nämns inte i texten.

● Försvaret ska avskaffas (s. 67)

Fi är tydliga med att de vill behålla krisberedskap och skydd vid naturkatastrofer samt behålla (och utveckla) det förebyggande arbetet inom försvaret. Det de vill är att dra ner budgeten, preliminärt med 10 Miljarder kronor per år.

Försvaret kostar idag 47 Miljarder kronor per år (Sveriges budgets 7:e största post). Sveriges Överbefälhavare har gått ut i media och berättat att vårat försvar kan skydda oss i bara några dagar (inte ens en vecka). Det är alltså vad vi får för pengarna. I stället för att, som vissa partier vill, utöka försvaret (så att vi kan skydd oss i 2 veckor?) så ser Fi det som rimligt att faktiskt dra ner på den offensiva budgeten och satsa mer på krigsförebyggande arbete. De där 10 miljarderna kronor per år kan gå till så många bättre saker, t.ex. förebyggande mot våld i hemmen som är en realitet idag till skillnad från krig som är ett potentiellt hot i framtiden (som vi ändå inte ens med dagens budget kan försvara oss mot ändå).

Veronica Svärd har skrivit en utmärkt artikel på ämnet.

I stället för militär upprustning vill Fi alltså ha ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion. Det är en långsiktig och hållbar syn på försvaret och det är en av de starka anledningarna till att jag röstar på Fi.

● Konflikter ska i stället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68)

Nej, konflikter skall lösas av kunniga diplomater och FN. Det Fi vill är att bla HBQT-organisationer skall få ge input i förhandlingarna för att slå vakt om allas rättigheter.

● Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79)

Formuleringen “omskolning av män” var ogenomtänkt. Andra kön som har konsumtions- och transportmönster som påverkar vår miljö negativt borde inte ha exkluderats.

Zandra Bergman (Fi) har gjort ett uttalande i ärendet, för att förklara hur tangegångarna gick då punkten utformades:
”Män lämnar större ekologiska fotavtryck än kvinnor. Detta beror till stor del på att män genom sina konsumtions- och transportmönster belastar naturen på ett helt annat sätt än vad kvinnor gör. Genom att upplysa män och andra personer om att jordens resurser inte räcker till kan vi bidra till att ändra beteenden, som i slutändan gynnar oss alla”

Punkten kommer att formuleras om till nästa version av partiprogrammet, så att ingen person som belastar miljön missar chansen till information runt miljömedvetenhet – oavsett personens könstillhörighet.

● Tyvärr framgår det inte av partiprogrammet vad 15-minutersprincipen innebär men det verkar som att ingen ska ha längre än 15 minuter till arbete, förskola, affär etc. Hur detta ska uppnås förklaras dessvärre inte.

Via stadsplanering. Det är en princip som säger att samhället i möjligaste mån skall byggas och planeras så att tillgång till förskolor, grundskola, affärer etc skall finnas inom 15 minuters resväg.

● Dessvärre nämns inget om hur allt det här ska finansieras men jag är ganska säker på att om vi höjer skatten till 120-130 % får vi nog med de viktigaste sakerna i alla fall.

Naturligtvis talar vi inte om ekonomi i partiprogrammet, det gör vi i vår ekonomiska rapport (http://feministisktinitiativ.se/ekonomisk-rapport-2014/). Där finns svar på alla frågor runt ekonomin.

Feministiskt Initiativ for the win.

Eftersom det här var de punkter som personen tyckte var dåliga och vi nu svarat på alla så räknar jag med den personens röst i valet. Tack på förhand.

47 Responses to “Svar på “Hej alla som röstade Fi men glömde läsa partiprogrammet”. Vi har läst partiprogrammet, mer noggrant än du.”


 1. 1 Joar Dahlblom 2014/09/10 at 01:02

  Fantastiskt väl jobbat! Det har kommer hjälpa många F!:are mot trollen därute. 🙂

 2. 5 Jonathan 2014/09/10 at 08:34

  Det är i praktiken exakt samma sak som stod i den första forum posten, det som skiljer sig dock är att det är lite mer ordbajsande. T.ex. säger det att dom inte vill avskaffa försvaret utan bara sänka budgeten med 10 miljarder per år av det 47 miljarderna som finns, med andra ord kommer vi inte ha något försvar om några år. Sen kan jag inte förneka att allt inte stämde i den förra posten, men. . . en större del stämde som vissas nu av eran sida också.

  PS. Försvarets budget är så pass dålig i detta skede så att flottan, flygvapnet eller armen måste läggas ned för att kunna finansiera det övriga.

  • 6 Marielle 2014/09/12 at 16:05

   Sakerna som skrevs var vinklade på ett otroligt ohederligt sätt så att saker som är bra och borde vara självklara lät konstiga. På något ställe var till och med en mening delad på mitten för att låta konstig, trots att den var helt vettig om man läste hela meningen (se blogginlägget). Det jag gjorde var att förtydliga.

   Min kommentar angående försvaret: Nu är det ju så – om vi talar klarspråk – att vi i princip inte har något att sätta emot om någon vill attackera oss. Det gäller alltså det försvar vi har idag med alliansen i spetsen. När de rekryterade inför lumpen hade de ju argumentet att vårat försvar skall vara ettrigt och helt enkelt göra så att ansträngningen att attackera oss inte skall vara värd det. Men med det stora avslöjande som det ju ändå var, det Sveriges Överbefälhavare gick ut med som jag skrev om i blogginlägget (läs det gärna igen), så blev det uppenbart att det inte skulle fungera i mer än några dagar. Alltså har vi i dagsläget inte ett försvar som skulle hjälpa om vi blev attackerade.

   Därmed blir din fråga en icke-fråga och vi kan lägga en del av pengarna som nu går åt till försvaret på annat. Dagens moderatledda regering har alltså ingen annan plan än att hoppas att ingen attackerar oss. Fi vill minska risken att det händer genom att bland annat lägga resurser på konfliktförebyggande arbete.

   Fi har för övrigt ett långt stycke om säkerhetspolitik som du gärna får läsa om du är intresserad, men mina favoritpunkter ur det har jag listat i min förra kommentar.

   För Fi:s senaste kommentar på ämnet:
   http://feministisktperspektiv.se/2014/09/12/val2014-militarara-losningar-goder-valdet/

 3. 7 Sophia 2014/09/10 at 11:15

  TACK som fan för detta! Oerhört bra skrivet och utförligt förklarat av dig! Verkligen guld värd att få länka till när man hamnar i en “sådan” diskussion. Återigen, tack!

 4. 9 Martin 2014/09/10 at 11:41

  Bra, då vet vi att summeringen som sprids inte är särskild felaktigt, sen huruvida ni tycker det är bra eller dåliga förslag spelar mindre roll. Folk har olika åsikter om olika reformer, vem kunde ana!

  • 10 Marielle 2014/09/10 at 14:00

   Snarare: Då vet en att information kan vinklas så att den låter dålig, hur bra den än är. Det borde sannerligen inte vara en nyhet att människor kan tycka olika, men däremot tycker jag att det är lustigt att det här blev lite “Men titta här, Fi är inte helt perfekta, de säger dumma saker ibland…. Fast det var visst inte så dumt ändå.” 🙂

 5. 11 Henke 2014/09/10 at 12:18

  Hej, du jag vet att detta kan låt lite bajsnödigt men, det finns en proffsliga inom svensk ishockey, riksserien heter den. De fletsa lagen har även kvinnliga lag (t ex Linköping HC, Modo hockey och mitt eget Färjestad BK), dessa lag spelar på samma arenor som herrlagen gör. Annars har du väl helt rätt i det du säger även om jag inte håller med om precis allt, men som det är inom politiken så går allting att vinkla hur långt som helst åt vilket håll som helst, har t ex hört Jan Björklund kallas för “antimuslim”, det kan väl vara att dra något ganska långt, precis som personen som spridit detta har gjort.

  • 12 Marielle 2014/09/10 at 13:57

   Jamen ännu bättre, det skall jag ta med när jag uppdaterar den här texten, tack 🙂 Jag kan öht inte förstå att det kan vara kontroversiellt att Fi vill att lika mycket pengar skall komma kvinnor som män till gagn även inom idrotten. Något annat hade ju varit absurt, eftersom kvinnor är ungefär hälften av befolkningen.

   Visst kan saker vinklas. Det som gör mig mest besviken är att personen vid något tillfälle delat en mening på mitten så att den skall se sämre ut. Det är sjukt ohederligt. Nå, tur att det finns folk som gör research 🙂

   • 13 Martin 2014/09/11 at 08:37

    Idrott är endast underhållning, lönerna ska styras av hur populär idrotten är, inte hur populär någon TYCKER att den är.

    Om dam-sporter hade varit populärare att se på så hade deras löner varit högre än männens.

   • 14 Marielle 2014/09/11 at 10:59

    Kommunalt stöd till idrotten skall ges på ett sådant sätt att det kommer pojkar och flickor lika mycket till gagn. Det finns på ett ungefär lika många pojkar som flickor i Sverige och jag ser ingen anledning till att pojkar skall få mer i bidrag än vad flickor får, gör du?

   • 15 Kent 2014/09/12 at 21:36

    Det är dock lite vanskligt att hävda att man skall/vill införa proffsligor inom olika sporter. Främst av idella- och ekonomiska skäl. Någon måste driva ligan, samt det måste finnas pengar.

    De allra flesta idrotter har ju redan seriesystem. Givetvis är det rimligt att t ex. kommunalt stöd är lika stort oavsett om det är herr- eller damidrott som gäller. Dock brukar man ju fördela pengar till en klubb, sedan får de bestämma hur pengarna skall användas (finns dock klubbar med antingen enbart dam- eller kvinnofokus. Dessa är dock få).

    Rör det sig sedan om spel på jämförlig nivå är det tveklöst rimligt att fördela pengarna jämnt. Men är det så att t ex. att det finns ett topplag i en viss serie är det ju även rimligt att detta får större del pga högre omsättning, oavsett kön.

    Sist men inte minst. Den ekonomiska biten rent generellt sett. Privat ekonomi kan man inte göra så mycket åt. Finns det t ex. en herr fotbollsklubb som har 15000 åskådare/match säger det sig självt att löner mm. också blir därefter. Det är inte rimligt att då dela “jämnt” med “syster” klubben, oavsett om denna också befinner sig i högsta serien eller ej om de samtidigt bara har 200 åskådare/match. Samma sak gäller om omvänt.

    Se på skräckexemplet med Tyresö, man satsar 10-tals miljoner på en verksamhet som genererar tusenlappar med en ekonomisk konkurs som resultat.

    Jag kommer från Umeå och här har det funnits ett väldigt bra damlag i fotboll under lång tid. De har väsentligt mycket större inkomst än bästa manliga fotbollslag. Dels publikmässigt, men även sponsormässigt.

    Det handlar till stor del om ekonomi, ekonomi baserat på intresse. Herrfotboll t ex. omsätter otaliga miljarder medan damfotbollen fortfarande går kräftgång (färre ligor och spelare, mindre publik mm.). Samma sak gäller de flesta sporter, tråkigt men sant. Det går inte riktigt att få samma villkor när en viss sport har miljontals tittare världen över varje vecka, medan damsidan har på sin höjd ett par tusen.

    Men som sagt, på kommunal bidragsnivå bör ju beloppen delas ut jämnt.

   • 16 Marielle 2014/09/13 at 10:56

    Absolut och det är om kommunal nivå vi talar – dvs att kommunen skall dela skattepengarna ungefär lika mellan pojkar och flickor respektive kvinnor och män. Som sagt, helt självklart.

    Här är t.ex. slutsatser från när Göteborgs kommun faktiskt kollade på hur mycket pojkar respektive flickor fick i bidrag i kommunen. (Jag har letat efter nationella siffror, men inte hittat, om du hittar så får du hemskt gärna bifoga till mig).

    “I denna rapport har vi kartlagt hur tre olika typer av
    bidrag fördelar sig på fickor och pojkar i bidragsbe-
    rättigade idrottsföreningar i Göteborg. När vi sum-
    merar de tre bidragstyperna aktivitetsbidrag, lo-
    kalbidrag och investeringsbidrag, se tabell 4, kan vi
    konstatera att 37 procent av bidragen går till fickor
    och 63 procent går till pojkar. Totalt får pojkarna
    stöd för 15 miljoner kronor mer än fickorna.
    För att fickorna skulle få en lika stor resurstilldel-
    ning som pojkarna skulle kommunen behöva lägga
    ytterligare 15 miljoner kronor när det gäller dessa
    tre bidragstyper. Budgeten skulle då behöva öka
    med 26 procent. Om pojkar skulle få samma stöd
    som fickorna skulle kommunen spara 15 miljoner
    kronor, dvs. 26 procent av dagens budget.”
    (http://www.skl.se/download/18.40d87fdc146db2c761c1c934/1404134362817/skl-idrottsst%C3%B6d-till-flickor-och-pojkar-smart-ekonomi-g%C3%B6teborg.pdf)

    Ganska absurdt, eller hur?

    Målområde 3 i CIFs indikationer för statligt idrottsstöd är “Alla flickors och pojkars, kvinnor och mäns, lika förutsättningar till deltagande.” Flickor och kvinnor ges knappast samma förutsättningar, om man varje år satsar flera miljoner kronor mindre på dem, eller hur? Därför är Fis målsättning att lika mycket av skattepengar skall komma flickor som pojkar till gagn bara ytterligare ett exempel på hur Fi faktiskt har politiken som kommer att tvinga de andra partierna att leva upp till de jämställdhetsmål som har satts.

 6. 17 Mandie 2014/09/10 at 12:42

  Tack så mycket ❤

 7. 19 For equality, not feminism 2014/09/10 at 12:50

  t.o.m en rasist kan prata bra saker om SD och få det låta bra ut. det betyder inte att partiet är bra för det. samma sak med Fi

  • 20 Marielle 2014/09/10 at 14:07

   Det här handlar inte om att säga bra saker om sitt parti. Det jag gör här är att svara på en lista sammanställd av det som författaren tyckte var det absolut absolut värsta Fi vill uppnå…. Och det han lyckas gräva fram är “Huj, huj, huj alla människors lika värde! Lika lön för Samma jobb! Herregud!”. Det blir rätt löjeväckande. 😉

   Det ÄR skillnad på att företräda ett främlingsfientligt parti med rasistiska representanter (SD) jämfört med att företräda ett parti som i allt talar om alla människors lika värde (Fi). Jag uppskattar inte alls den jämförelsen, främst för att den är helt felaktig. Om SD dras för långt så når vi Nazism. Om Fi dras för långt så händer.. Ja, vad? Om Fi får som de vill når vi Jämställdhet. Jag säger som Gudrun Schyman: Jämställdhet är målet, feminismen är vägen dit!

 8. 21 Daniel 2014/09/10 at 13:13

  Skulle gärna se en utveckling av svaret om obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning då det självklart inte bara handlar om sex, porr och knulla för förskolebarn. Det är så mycket mer än så. Även hur förslaget skiljer sig från den befintliga läroplanen för förskolan?

  • 22 Marielle 2014/09/10 at 14:09

   Denna sammanställning sammanfattade jag igår på två timmar, då jag såg att många lade upp länken och tyckte att den var svår att svara på. Jag ville lägga upp ett snabbt svar. Därför har inte alla svar den detaljrikedom jag skulle vilja ge.

   Jag kommer dock att titta i kommentarsfältet och se vad människor tycker fattas och uppdatera sidan under dagen och framöver. Håll utkik! 🙂

 9. 23 Niklas Ivarsson 2014/09/10 at 13:28

  Hej! Jag hängde upp mig på punkt 1 och orkade inte läsa längre. Förlåt, jag är ju man.

  Men: Påståendet (+statistiken) säger att kvinnor ängar mer tid än mån åt hushållsarbete. Så vad är egentligen bakgrunden till detta? Har män i allmänhet skitigare hem? Är de i så fall verkligen ett samhällsmässigt problem?

  Jag förstår verkligen inte argumentet, om icke betalt hushållsarbete inte genererar någon finansiell omsättning, hur tänker ni egentligen att de påverkar BNP? Behöver verkligen BNP avspegla att kvinnor har renare hem än män?

  • 24 Marielle 2014/09/10 at 14:28

   Lathet kan återfinnas i hela befolkningen, Niklas 🙂
   Du får väl läsa på i ämnena om du vill ha reda på mer, återkom gärna när du har läst på så kanske vi kan ha en konstruktiv diskussion om det!

 10. 25 Mangan 2014/09/10 at 14:18

  Jag lusläste programmet, tyvärr såg jag för många “Minst hälften av xxx till kvinnor”.
  Det skapar tyvärr en sån här effekt ;
  Män – 0-50%
  Kvinnor – 50-100%
  Det är för mig inte jämställt. Jämställt för mig är 50-50%. “Hela lönen, halva makten”

  Sen skrev de inte hela sammanfattningen I negativ klang, så det kändes lite dumt att ifrågasätta det 🙂

  Men helt klart bättre I mina ögon med mer saker förklarade. Bra jobbat. Men de får ändå inte min röst, jag vill ha jämställdhet, och den hittar jag nog bäst hos vänster.

  • 26 Marielle 2014/09/10 at 14:32

   Jag förstår inte riktigt din kritik. Fi väger över för mig bl.a. pga deras syn på försvaret, deras integration av intersektionalitet i sin feminism samt det faktum att de andra partierna haft många år på sig att arbeta för jämställdhet och inte lyckats medan Fi bara genom att finnas till har lyft upp feminismen på dagordningen hela vägen upp till regeringsnivå.

   Jag tycker att V och MP är goda andrahandsalternativ och blir inte ledsen om människor röstar på dem. Men jag tycker att det är viktigt att få in Fi i riksdagen och hoppas att så många som möjligt röstar på oss!

 11. 27 Alice 2014/09/10 at 15:40

  Bra skrivet! Du kommer spara så många människor så mycket tid i samma gamla diskussioner! Tack!

 12. 29 Hans T. Dahlberg 2014/09/10 at 17:50

  Jösses är detta sant det du skriver så lever FI i en fantasifull värld med en massa mentala kalhyggen i klubben. Om en högavlönad idag betalar 50% i skatt och man höjer den med 130 % så blir skatten väldigt mycket högre än inkomsten.

  • 30 Marielle 2014/09/10 at 18:16

   Nu har du inte läst noggrant nog. Att skatten skulle höjas så mycket var inget jag skrev, utan det skrev den (inte särskilt pålästa) personen som kritiserade Fi. Jag svarade genom att länka till Fis egen ekonomiska kalkyl.

   • 31 adam 2014/09/10 at 18:54

    Fast det är ju inte precis någon mattematisk/ekonomiskt kunnig person som skrivit den…

    “Avskaffa Rot- och Rut-avdrag – Ger ca 17 miljarder kr brutto (2013).”

    Inte kompetent nog att räkna ut att färre kommer köpa dessa tjänster när det är dubbelt så dyrt sammtidigt som man kommer tjäna mindre på den högre skatten.

    Sånt får mig att tappa allt förtroende när de inte ens har ett uns av kunskap i ekonomi.

   • 32 Marielle 2014/09/10 at 20:59

    Vad bygger du påståendet att Fi inte har kunskap i ekonomi på? Deras femtenamn till riksdagsvalet är ekonom, så jag misstänker att han har bättre koll på ekonomi än de flesta.

   • 33 adam 2014/09/10 at 21:31

    Det står klart och tydligt varför. Läs kommentaren igen.

    Alla borde fatta att man inte kan förvänta sig att sälja lika mycket om man dubblar priset på en vara eller tjänst.

    De baserar sina 17miljader på att det var så mycket som användes till rot och rut förra året. Så de 17miljader de säger sig få in från att avskaffa rot/rut förutsätter att alla som har använt dessa tjänser är berädda att betala det dubbla.

    Inser du inte själv hur ignorant det är ??

   • 34 Marielle 2014/09/10 at 23:12

    Nej. Staten betalade 17 miljarder i subventioner för RUT och ROT år 2013. Alltså finns det avsatt pengar för att kunna täcka den summan även 2014. Om en tar bort RUT och ROT kan den summan användas till annat. Vad är det som är svårt att förstå?

   • 35 adam 2014/09/11 at 21:12

    Det du säger skulle stämma om företagen inte betalade skatt. Även att inga blir arbetslösa av att dubbla priset på dessa tjänster.

    Så ja, det är naivt att tro att en siffra ut blir samma in.

    Själv tror jag det gör mer nytta än skada med rot/rut.

    Låga skatter är inte sveriges problem precis, näst högs i världen.

   • 36 Marielle 2014/09/11 at 22:37

    Ja, Sverige har också ett av de bästa sociala skyddsnäten i världen. Det är till stor det pga den skattesats vi har i landet. Men tyvärr håller alliansregeringen på att urholka den välfärden (tänk på vinsterna i välfärden).

    Som min partner skrev här om veckan: Det finns som bekant väldigt många olika sorters skatt. De senaste åren, då Moderaterna fått bestämma har skatten sänkts mycket. Det har gett människor ett par extra hundralappar i plånboken varje månad, men problemet är att de skattesänkningarna framförallt har gått till de rikaste och de människor som ändå tjänar mest i samhället.
    Vi i Fi vill att vi ska höja den vanliga skatten till den nivå den låg på innan moderaterna kom till makten, vilket skulle ge Svenska staten 219 miljarder kronor per år att använda till tex skola, sjukhus och jämställdsarbete.
    Vi vill också införa skatt på finanssektorn till den nivå som gäller för resten av EU – det skulle ge ca 15 miljarder kr extra i skatt per år. Vi vill dessutom förbjuda möjligheten att flytta sina pengar till länder med lägre skatt – det skulle ge ca 45 miljarder kr per år i skatt.
    Slutligen vill vi införa skatt på kött och höja den på miljöfarliga bränslen. Detta skulle ge ytterligare drygt 20 miljarder årligen. Sammanfattningsvis är svaret att vi vill HÖJA skatten, men på ett bra sätt som gör att folk tack vare tex en bättre skola och bättre sjukvård ändå får mer livskvalitet för de arbetstimmar man lägger ner varje månad.

    Om du verkligen är intresserad av Fis politik föreslår jag att du läser deras ekonomiska plan: http://feministisktinitiativ.se/ekonomisk-rapport-2014/

 13. 37 Magnus 2014/09/11 at 08:18

  Varför förbjuda genmodifierade grödor? Det är sant att det finns tvivelaktiga företag verksamma i branschen, men det betyder ju inte att det är något fel med grödorna i sig. Läs gärna https://www.popsci.com/article/science/core-truths-10-common-gmo-claims-debunked (det går bra att scrolla ned och läsa innan sidan laddat klart).

  • 38 Marielle 2014/09/11 at 11:01

   Det jag förklarar här är Fis ståndpunkt. Jag kommer personligen att verka för att den här punkten tas bort från partiprogrammet. 🙂

   • 39 Magnus 2014/09/11 at 14:51

    Strålande!

   • 40 Marielle 2015/01/02 at 22:23

    Redigering: Efter att ha läst på mer och efter extensiva samtal med en biolog, har jag ändrat mig och ställer mig nu neutral i frågan med motiveringen att försiktighetsprincipen bör råda. Jag har inget emot ett ställningstagande från partiets sida åt endera hållet, men tar inte personlig ställning tills det har forskats mer.

 14. 41 Andreas 2014/09/11 at 12:26

  som dom flesta partierna så har F! vissa bra punkter men jag tycker många utav dom är naiva och inte helt genomtänkta, så som inga betyg innan gymnasiet, minderårig könsbyte, illegalt försörjningsstöd, positiv särbehandling, ombyggnad av fängelse för transor m.m.

  folk som sitter på ett fängelse är ju där utav en anledning och ja tycker det är idiotiskt att kompromissa bara för att en grupp inte är bekväm i duschen. är man bekväm i ett fängelse så är det något som borde ändras åt andra hållet istället för att försöka anpassa fängelset åt fångarna.

  “positiv särbehandling” så ni tycker att enstaka personer som inte är kvalificerad för ett arbete ska få ett jobb före någon med rätt utbildning och rätt kvalifikationer?

  tycker det är galenskaper att tillåta minderåriga som knappt är medvetna om sina egna kroppar ska få göra ett livsförändrande beslut som könsbyte.

 15. 45 Olof Noaksson 2014/09/12 at 10:26

  Detta var jättebra. Det var bara en sak jag störde mig på. Byta ut lastbilar med båtar? Lastfartyg är en av de enskilt största klimatbovarna av allt. Men man kanske syftade på något annat än lastfartyg. Men lastfartyg bidrar otroligt mycket till klimatkrisen.

  I övrigt är jag helt med. Jag röstade på F! i onsdags.

 16. 47 iikk66 2014/09/12 at 18:01

  Thank you
  Blog fantastic
  Good luck
  …………………
  my blog
  http://www.iikk.org


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: