Argument för en individualiserad föräldraförsäkring – sammanfattning

Vad innebär en individualiserad föräldraförsäkring?

En individualisering av föräldraförsäkringen innebär att hälften av månaderna vigs åt respektive förälder. I en tvåsamhetsrelation betyder det idag 8 månader var. I dag är endast 2 månader vigda åt respektive förälder – resten gör föräldrarna upp om själva. Ensamstående föräldrar får alla föräldrapenningdagar även vid en individualisering, eftersom föräldraförsäkringen inte är knuten till det biologiska föräldraskapet, utan till vem/vilka som är vårdnadshavare. [1]

I dag tar män ut 24 procent av föräldrapenningdagarna, kvinnor 76 procent. [2] Med den takt pappors föräldraledighetsuttag har ökar de senaste åren dröjer det ytterligare 60 år innan vi har ett jämställt uttag. Mäns uttag av ledighet för vård av barn vid barnets sjukdom (VAB) är lika lågt idag som år 1989, dvs ca 30% av VAB-dagarna. [15]

Det mesta tyder på att homosexuella par är mer jämställda än heterosexuella dito [3] [3.1] [3.2] Jag utgår därför, som primär premiss för diskussionen, från den ojämställdhet som reproduceras i hetero-förhållanden.

Föräldraledighet bloggbild (2)

*

Familjens ekonomi och kopplingen till uttag av föräldraledighet

Trots att många framför ekonomi som det starkaste argumentet till varför de delar ojämställt på föräldraledigheten, visar alla utredningar att kön är viktigare än ekonomi när föräldrar delar upp ledigheten sinsemellan. När mamman tjänar mer har familjen råd med att hon stannar hemma, men när pappan tjänar mer upplever sig familjen inte ha råd med att han är hemma. [4] [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [7.1] [17] Sedan finns det naturligtvis familjer som förlorar ekonomiskt på att pappan är hemma. Då kan en fråga sig om ekonomin skall vara det enda avgörande under de få småbarnsåren. Är det verkligen rimligt att man systematiskt skall välja bort barns rätt till tid med sina pappor? Det är det som händer idag. Alla säger att de väljer utifrån sin familjs enskilda förutsättningar. Ändå väljer en stor majoritet av alla familjer att låta mamman vara hemma med barnen. [2] [15]

*

Kopplingen mellan föräldraledighet och kvinnors lön, karriärsmöjligheter och pensioner

Forskningen visar att mammor förlorar i löneutveckling och karriärsmöjligheter om hon är frånvarande från arbetet en längre tid, så som i de fall mamman tar ut en majoritet av föräldraledigheten. [5] [6] [7] [7.1] [18] Förutom lägre lön och svårare att göra karriär, så får kvinnorna sämre möjligheter att höja sin kompetens och att byta jobb [7], de får sämre möjligheter till fast heltidsanställning [5] [18] och deras risk för arbetslöshet ökar. [7] [7.1] [18] [19] De måste också utföra mer obetalt hemarbete, vilket i sin tur också leder till lägre lön och sämre pensioner [7.1] [18]. Kvinnor tjänar 23% mindre än män, mätt i faktisk månadslön [20] och enligt pensionsmyndigheten får nästan hälften av Sveriges pensionerade kvinnor så låg pension att de räknas som fattiga, jämfört med bara en knapp fjärdedel av männen. [19] [19.2] [7.1] Föräldrar motiverar att kvinnan tar ut mest föräldraledighet med att de inte har råd att låta mannen ta ut hälften, trots all forskning som visar att detta hos de flesta inte är sant. Sedan får kvinnorna lägre lön eftersom arbetsgivarna räknar med att kvinnorna skall vara hemma mer, dubbelarbeta och bli sjukare – vilket de blir – [8] [8.1] [14], och stanna hemma mer med sjuka barn – vilket de gör [15]. Allt det här gör att kvinnor är borta från jobbet mer än män och kvinnor får därmed lägre lön. Eftersom kvinnorna får lägre lön blir det de som får stanna hemma med barnen. Det blir ett moment 22 som orsakas av ojämställdhet och som leder till ojämställdhet. Barn har rätt att växa upp i ett samhälle där alla är lika mycket värda, där varken män eller kvinnor missgynnas på grund av sitt kön och forskningen visar att ett stort steg i rätt riktning är att dela lika på föräldraledigheten.

*

Kopplingen mellan föräldraledigheten, hushållsarbete, stress och ohälsa

Forskningen visar att det finns en direkt koppling mellan hur stor andel av föräldraledigheten som tas ut och hur stor andel av hushålls- och omsorgsarbetet som utförs. Kvinnor utför fem timmar mer obetalt arbete varje vecka jämfört med män – en hel timme varje vardag. [21] Kvinnors stressnivå går upp när de kommer hem ifrån jobbet, medan mäns stressnivå går ner då de kommer hem. [22] Kvinnors sjukskrivningssiffror är dubbelt så höga som mäns i åren då familjerna skaffar barn. [8] [11] Forskningen visar också att både män och kvinnor som lever i ojämställda parrelationer upplever mer smärta i muskler och leder. [14] “Ju större andel av föräldraledigheten en förälder tar ut, desto större andel av hushålls- och omsorgsarbetet gör hon eller han, samtidigt som dennes andel av förvärvsarbetet minskar. Detta är viktig kunskap, inte minst eftersom tidigare forskning har visat att en arbetsfördelning där kvinnan utför majoriteten av det obetalda arbetet har en negativ betydelse för både kvinnors ohälsa, samt för deras arbetsmarknadsanknytning, löne-, karriär-, och pensionsutveckling. Studier talar för att en jämnare fördelning av föräldraledigheten är en betydelsefull komponent för en förändrad total arbetsbörda i en mer jämställd riktning.” [11] [11.1]

*

Har mamman ensamrätt till barnen?

föräldrapenningdagar

En stor andel (omkring en tredjedel) av både mammor och pappor tror att mamman har mer rätt till föräldraledigheten, alltså mer rätt att vara med sina barn, än vad pappan har. [16] Det leder till den semantik vi använder oss av när det gäller fäders föräldraskap. Pappor kan t.ex. säga att de “är barnvakt ikväll” eller att de “hjälper till hemma”. I stället för, vilket är mer korrekt, att de tar hand om sitt barn och gör sin andel av hushållsarbetet. Samma strukturer gör att kvinnor straffas socialt om de gör karriär, dvs. går tillbaka till arbetet lika snabbt som en man, då heter det att kvinnan “väljer arbetet framför barnen” och är en dålig mamma [26] [26.1] [26.2]. Det kan tyckas positivt för fäder att få klappar på axeln för något som borde vara självklart, dvs. att en delar lika, men det är också oerhört förminskande mot män.

*

Mäns rätt till sina barn och barns rätt till sina föräldrar

Män kan vara och är precis lika bra föräldrar som mammor, om de bara får chansen. Studier har visat att barn utvecklas precis lika bra (avseende kognition, språk, social kompetens, förmåga att skapa och underhålla relationer och kvaliteten på mor-barn-förhållandet) om föräldrarna delar vårdnaden mellan sig (och andra), som barnen gör om de omhändertas exklusivt av mamman. [25] Pappor har idag, direkt kopplat till sitt låga uttag av föräldraledigheten, mindre chans att få vårdnaden om sitt barn i en vårdnadstvist. Det är oroande för alla föräldrar.

Mäns erfarenhet av delad föräldraledighet är mycket positiv. I en studie var samtliga män som tagit ut föräldraledighet under en längre tid “mycket nöjda med sitt val”. [13] [7.1]

Förutsättningarna för att barn ska få en nära relation till båda föräldrarna förbättras om ansvaret för barnens vård och omsorg delas lika mellan föräldrarna. [29] Är det verkligen rimligt att man kan välja bort barns rätt till tid med sina pappor? Det är ju i klartext den rätten Kristdemokrater, Sverigedemokrater och andra försvarar. Rätten för mamma att vara mamma, men inte för pappa att vara pappa. Och aldrig barnets rätt till båda föräldrarna.

*

Hur påverkar ett jämnt uttag av föräldraledigheten familjen?

Forskning visar också att med jämnt uttag av föräldraledighet så följer många positiva effekter för hela familjen, så som bättre mående för föräldrar och barn, mindre gräl i hemmet, färre skilsmässor och färre separationer [25]

Individualiserad föräldraförsäkring skulle sannolikt ge flera effekter: Bättre karriärsmöjligheter och högre lön för kvinnor i stort, vilket i sin tur skulle leda till högre pensioner, att föräldrar upplevde mindre smärta, det skulle leda till en jämnare fördelning av hushållsarbetet m.m. För kvinnor ger en ökad inkomst att deras inflytande i hemmet ökar, det skyddar dem vid en separation och det ger dem ekonomisk säkerhet i ålderdomen. [25]

*

Hur uppnår vi en jämn fördelning av föräldraledigheten?

Kvotering av fler månader är den enda effektiva metod som erkänt ökat männens uttag av föräldrapenningdagarna. De gånger då männens uttag ökat markant är 1995 och 2005, då första respektive andra ”pappamånaderna” infördes. [1] Eftersom vi vill uppnå alla de positiva effekter som är listade ovan så snart som möjligt, är den effektivaste vägen dit nya regler. Även om individualiserad föräldraförsäkring införs, kan enskilda föräldrar välja att dela ojämnt på föräldraledigheten. Men det finns ingen anledning för staten att subventionera ojämställdhet.

*
För alla källor, se min fördjupning i ämnet:
https://vetenskapsgrund.wordpress.com/2014/10/02/argument-for-individualiserad-foraldraforsakring-fordjupning-och-kallor/

*

Jag avslutar med en dikt av Lena-Maria Smith:

“Om mannen tjänar mest och kvinnan tjänar minst, så är det bäst att kvinnan är hemma, för då förlorar de minst.

Om kvinnan tjänar mest och mannen tjänar minst så är det bäst att kvinnan är hemma, för då får de ut mest i föräldraförsäkring.

Om kvinnan studerar och mannen arbetar så är det bäst om kvinnan är föräldraledig, för då förlorar de inte så mycket.

Om mannen studerar och kvinnan arbetar så är det bäst om kvinnan är föräldraledig, för mannen är ju ändå hemma så mycket och kan inte hoppa av mitt i utbildningen.

Om kvinnan är arbetslös och mannen har ett arbete så är det bäst att kvinnan är föräldraledig, för då förlorar de inte så mycket.

Om mannen är arbetslös och kvinnan arbetar så är det bäst att kvinnan är föräldraledig för mannan är ju ändå hemma så mycket, och snart kanske han får jobb.

Om kvinnan har ett eget företag och mannen arbetar på ett företag så är det bäst om kvinnan är hemma, hon är ju mer flexibel.

Om mannen har ett eget företag och kvinnan jobbar på ett företag så är det bäst att kvinnan är hemma, mannen kan inte ta ledigt eftersom hans kunder då försvinner.”

– LenaMaria Smith (2009)

föräldraledigföräldraledig2

*

0 Responses to “Argument för en individualiserad föräldraförsäkring – sammanfattning”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: