Är nedrustning av det svenska försvaret försvarligt?

Försvaret kostade Sverige över 47 Miljarder kronor år 2014. Det är Sveriges budgets sjunde största post. Nästa år föreslår regeringen att försvarsbudgeten ökar med 680 miljoner kronor. Därefter vill man trappa upp anslagen med 795 miljoner kr 2016, 1240 miljoner kr 2017 och 1440 miljoner kr under år 2018.

*
Vad får vi för pengarna?

Sveriges Överbefälhavare har gått ut i media och berättat att försvarsmakten inte kan skydda oss i ens en vecka i händelse av krig. Att detta påstående har fått stå oemotsagt talar för sig självt – det är vad vi får för alla de miljarderna årligen.

Det finns en övertro på Sverige som militär makt. Många av oss har hört och trott på argumentet att Sveriges försvar är uppbyggt på en princip: det ska kosta mer än det smakar. Ansträngningen och förlusterna i att attackera oss ska göra att det inte är värt besväret. Men hur bra kan vi försvara oss mot en verklig stormakt? I praktiken innebär ÖBs, för många förbluffande, bedömning att vi i princip inte har något att sätta emot om någon vill attackera oss.

Sveriges budget är begränsad. Om pengarna går till försvaret så betyder det att det är på bekostnad av någon annan budgetpost. Med ett utökat försvar som kanske kan försvara oss lite längre än en vecka (två veckor?) står vi istället med ett än mer urlakat skolväsende. Vi står med än fattigare pensionärer. Med än längre vårdköer. Istället verkar Feministiskt Initiativ för att dra ner på den offensiva budgeten och satsa mer på krigsförebyggande arbete.

Vad vi potentiellt vinner för miljarder årligen till försvaret är ett hopp om bättre chanser OM en konflikt skulle uppstå – ett potentiellt hot i framtiden vilket vi ändå inte, enligt uppgifter från militären, kan försvara oss emot. Vad vi då garanterat förlorar är lägre anslag till t.ex. skola, sjukvård, rättsväsende, förebyggande arbete mot våld i hemmen – områden som idag, nu, behöver vårdas.

Fi vill behålla krisberedskap och skydd vid naturkatastrofer samt behålla och utveckla det förebyggande arbetet inom försvaret. Det vi vill är att dra ner försvarsbudgeten, preliminärt med 10 Miljarder kronor per år. Detta vill vi bl.a. på grund av den enorma kostnad som försvaret kostar oss årligen i sin nuvarande form, med hänsyn tagen vad vi får i gengäld för pengarna. Pengar som i stället kan läggas på poster som ger oss mer tillbaka än några dagars skydd i händelse av ett eventuellt krig. I stället för militär upprustning vill Fi ha ett aktivt nedrustningsarbete, vi vill sätta stopp för vapenexporten från Sverige samt göra en omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.

Det är en långsiktig och hållbar syn på försvaret och det är en av många starka anledningar till att jag röstar på Fi.

*

Förebyggande hur?

Vad är det krigsförebyggande arbete Feministiskt initiativ vill verka för? Många punkter faller in under den kategorin, vilket bl.a. Utrikesdepartementet utrett. Feministiskt initiativ har betonat ett antal punkter:

*

 • Avstå medlemsskap i NATO, även fortsättningsvis.

Svenska toppdiplomater har listat flera problem med ett potentiellt medlemsskap: De skriver att ett svenskt medlemskap kan bidra till att öka de politiska klyftorna i Europa och ha potential att rubba maktbalansen runt Östersjön. De tar även upp kärnvapenproblematiken: Att NATO (senast i Lissabonförordningen 2010) uttryckligen är för användandet av kärnvapen, medan Sverige försvarspolitiskt är emot detta. Det skulle vara svårt för oss att argumentera för nedrustning av kärnvapen i en krigsallians som är starka förespråkare. Vad föreslår dessa toppdiplomater att vi skall göra i stället för att gå med i NATO? Jag citerar: “I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa.” Denna bedömning av oberoende diplomater, som är experter på detta området, är som taget ur FI:s partiprogram.

Som Leif Pagrotsky skriver: “Att gå med i Nato innebär att man går med i en ömsesidigt bindande överenskommelse med var och en av de andra 28 länderna att garantera varandras säkerhet. Om Sverige blir angripet av någon som inte är med i Nato lovar alla andra medlemsländer att ställa upp militärt för oss som om de själva blir angripna. [Men] ömsesidigheten innebär ju att vi också åtar oss att gå i krig för alla andra medlemmar om de hamnar i militär konflikt. Och här handlar det om vida områden, från Turkiet i öster till Alaska i väster. Risken att Sverige blir indraget i regionala konflikter är som det är nu minimal, med ett medlemskap i Nato skulle risken öka markant.”

*

 • Upphörd vapenexport och en omställning av svensk vapenindustri till tillverkning av ickemilitära produkter, exempelvis miljöteknik, som kan bidra till en fredlig och hållbar utveckling.

Vi borde vara ett föregångsland genom egen nedrustning. Det skulle vara att agera i enlighet med det antagna “Politik för global utveckling (PGU)” som innebär att ett politikområde inte ska motverka ett annat. Sverige gör stora biståndssatsningar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbar utveckling samtidigt som vi säljer vapen till diktaturer och till länder med utbredd fattigdom. Detta motverkar direkt de satta målen och undergräver Sveriges trovärdighet som internationell fredsaktör.

*

 • Ta vara på den kunskap och den kompetens som redan finns.

FN har arbetat med dessa frågor i väldigt många år. FN:s säkerhetsråd har tagit fram flera fredsförhandlingsresolutioner som vi måste implementera – t.ex. 1325, samt efterföljande resolutioner 1820, 1888, 1889 och 1960. Viktiga poänger som lyfts fram inom FN och som Feministiskt Initiativ implementerat i sitt partiprogram är att bl.a. arbeta för kvinnors deltagande före, under och efter en konflikt på alla nivåer i enlighet med resolution 1325, samt att HBQT-organisationer skall få ge input i fredsförhandlingar för att slå vakt om allas rättigheter.

Det finns viktiga anledningar till detta. Kvinnor drabbas oftare av social utsatthet, fattigdom och det lidande som uppstår i krig, särskilt eftersom de redan i fredstid är offer för diskriminering. Kvinnor och flickor är också utsatta för sexuellt våld – det finns konfliktländer där det är farligare att vara flicka än att vara soldat.

Organisationen “Kvinna till kvinna” konstaterar att trots att konflikter slår hårt mot både kvinnor och män, utesluts kvinnor när det är dags att förhandla om fred; nio av tio deltagare i fredsförhandlingar och 98 procent av undertecknarna av fredsavtal är män (UNIFEM 2010).

En av förutsättningarna för att uppnå långsiktig fred och stabilitet är att representanter från hela befolkningen involveras i freds- och försoningsarbetet. Dessutom är ett fredsavtal inte bara ett slut på kriget, det skriver också villkoren för framtiden. När kvinnor utesluts från fredsprocesserna går halva befolkningens erfarenheter, kunskaper och behov förlorade inför uppbyggnaden av det nya samhället.

Ett samhälle som inte respekterar samtliga av sina invånares mänskliga rättigheter skapar en situation som i sig riskerar freden – ojämlikhet mellan olika grupper i samhällen som drabbats av konflikt är en stor riskfaktor för att de ska återfalla i stridigheter (Världsbanken). Att säkerställa kvinnors lika deltagande i fredsarbete och beslutsfattande är med andra ord ett sätt att bygga en mer hållbar fred.

*

 • Fi förespråkar även satsningar på ökad kunskap om varningssignaler för väpnade konflikter.

Sverige har under många år gett bidrag till FN:s utbildningscentrum i Turin, United Nations System Staff College (UNSSC). Bland annat dess utbildning i konfliktförebyggande arbete. Sådana saker är väl värda att satsa på.

*

Sammanfattningsvis

Fi vill behålla krisberedskap och skydd vid naturkatastrofer samt behålla och utveckla det förebyggande arbetet inom försvaret. Det vi vill är att dra ner försvarsbudgeten, preliminärt med 10 Miljarder kronor per år. Detta vill vi bl.a. på grund av den enorma kostnad som försvaret kostar oss årligen i sin nuvarande form, med hänsyn tagen vad vi får i gengäld för pengarna. Pengar som i stället kan läggas på poster som ger oss mer tillbaka än några dagars skydd i händelse av ett eventuellt krig. I stället för militär upprustning vill Fi ha ett aktivt nedrustningsarbete, vi vill sätta stopp för vapenexporten från Sverige samt göra en omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.

Det är en långsiktig och hållbar syn på försvaret och det är en av många starka anledningar till att jag röstar på Fi.

4 Responses to “Är nedrustning av det svenska försvaret försvarligt?”


 1. 1 Freja 2014/12/17 at 00:47

  Jag har jobbat i Försvarsmakten i drygt 17 år, en hel del av de åren relativt högt upp och med insikt i ekonomin. Nu är det visserligen 7 år sedan jag lämnade försvaret, men då var det i alla fall så att av de 40 miljarder som Försvaret fick var hälften öronmärkt att gå till att köpa material, alltså stödja krigsindustrin. Samma industri som tar mutor, säljer vapen till diktaturer och tillverkar trampminor. Ett förtäckt industristöd på 20 miljarder alltså. Det skulle vara värt att kolla upp hur anslaget fördelas nu för tiden, men det är säkert på liknande sätt.

  Dessutom pågår ett enorm resursslöseri inom Försvarsmakten, officerarna är vana vid att resa fint, äta fint och bo fint på sina tjänsteresor, och de plockar gärna ut traktamenten oavsett om de har rätt till det eller ej. Sen ska det åkas i väg på planeringsveckor på fina anläggningar med dyra aktiviteter minst en gång per år, även det går att syna i sömmarna.

  Som sagt, det är 7 år sedan jag lämnade Försvaret, men de flesta av mina kollegor som då gärna “unnade sig” med skattemedel är kvar, nu bara högre upp och med mer makt, så det är nog sig likt.

  Jag röstar oxå på FI och tycker din genomgång var kanonbra och välbehövlig. Nu delar jag den på fejjan och ser hur många av mina fd kollegor som skäller ut mig…

 2. 2 Freja 2015/02/17 at 00:03

  Det är jag som är Ingrid, din nya styrelsekollega!

 3. 4 Håkan 2015/05/03 at 09:16

  Kan aldrig upphöras att förvånas över hur naiva inställningar människor kan ha till frågor om krig och fred.

  Lite grundläggande försvarspolitik: Nej, det fungerar inte så att ” Med ett utökat försvar som kanske kan försvara oss lite längre än en vecka (två veckor?)” Problemet just nu är hela strukturen I svenska försvaret. Sverige har inte längre ett försvar som ska kunna försvara oss mot ett väpnat angrepp, Sveriges försvar är ett insatsförsvar som ska kunna delta I internationella operationer. För att kunna försvara oss mot ett väpnat angrepp räcker det inte med att bara öka försvarsanslagen, hela försvaret måste omstruktureras. Alternativen för ett invasionsförsvar är att återupprätta den allmänna värnplikten eller att gå med I Nato. Med 9 miljoner invånare är en frivillig armé helt enkelt för liten för att vi ensamma ska kunna försvara ett land av Sveriges storlek.

  Om konfliktförebyggande arbete: Artikeln du hänvidade till var från år 2000. Redan i början kan vi med facit i hand, 15 år senare, peka ut ett antal felaktigheter: “Potentiella väpnade konflikter betraktas inte på samma sätt som tidigare i perspektivet av kalla kriget med stora risker för upptrappning och spridning. Det internationella samfundet kan därför på ett annat sätt än tidigare söka förebygga väpnade konflikter utifrån varje konflikts unika karaktär utan samma hänsyn till stormaktsrelationer…”
  Och vad har världen sett sen denna rapport skrevs? USA har anfallit Irak och Afghanistan, Ryssland har anfallit Georgien och nu också hunnit ta åt sig Östra Ukraina. Ryssland rustar aktivt upp och beter sig allt mer aggressivt, också i Sveriges närområden. Diplomati och konfliktförebyggande arbete kan fungera mot små länder som kan tro sig ha något att frukta av det internationella samfundet. Och inte ens där är det en garanti. Mot vissa länder biter bara hårda metoder. Notera att det var militära insatser av världssamfundet som drev bort Saddam Hussein och Irak ur Kuwait, det var tack vare militära insatser som Qadaffi avsattes i Libyen och ett folkmord kunde undvikas. Inget konfliktförebyggande arbete kunde stoppa folkmordet I Rwanda eller kriget i Jugoslavien på 90-talet, däremot var det en militär insats av USA och Nato som fick slut på eländet. Hur ska konfliktförebyggande arbete I praktiken kunna få stormakter som Ryssland, Kina och USA att rusta ned? Kasta röda rosor och säga “aja baja”? Tror du det skulle ha gått att stoppa Hitler med enbart diplomati och fredliga lösningar? Churchills föregångare Chamberlain försökte blidka nazisterna med diplomati, “peace in our time”. Vi såg hur bra det funkade.
  Idén om en värld utan vapen där alla lever I harmoni är helt enkelt en utopi. Det förutsätter att alla världens länder går med på att rusta ner sina arméer samtidigt. Om alla utom ett land gör det räcker det för att detta land kan ta över hela världen.

  Samtidigt visar ett flertal undersökningar att risken för krig inte ökar utan snarare minskar med mer vapen. En studie vid Tel Avivs universitet 2012 med namnet “Is war declining, and why?” okom till slutsatsen att antalet mellanstatliga krig varit på ständig tillbakagång sen Andra Världskriget. Dages vapen och krigsteknologi är så avancerade att det helt enkelt är väldigt dyrt att anfalla andra länder. Mer vapen har den avskräckande effekt som är meningen.
  Försvarsutgifter är en dyr men nödvändig investering för att kunna garantera friheten och Sveriges oberoende. När Sovjet och Nazityskland styckade upp Östeuropa krävde Stalin landavträdelser av Baltikum och Finland. Baltikum valde den fredliga vägen och gick med på kraven och fick sen betala genom 50 års ockupation. Finland avvisade kraven och lyckades mirakulöst avvärja ett ryskt anfall. Verkliga situationer kräver verkliga lösningar, “vill du ha fred så förbered dig för krig”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: