Immigranter och brottslighet

Jag möter ofta påståendet att BRÅ har rapporterat att personer som härstammar från vissa länder är överrepresenterade när det gäller brottslighet. Jag brukar svara med några av BRÅs egna formuleringar i rapporten “Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”. (1)
*
ÄR ÖVERRISKERNA HÖGA?
“Det kan diskuteras om de olika gruppernas överrisker ska ses som höga eller inte. Som exempel kan nämnas att skillnaden mellan män och kvinnor, när det gäller brottslighet, är större än skillnaderna grundade på om en person är född i Sverige eller inte. Det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor. När det gäller grövre brott är skillnaderna mellan män och kvinnor ännu större. Det är också mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det.” (sid. 9)
Personer som hänvisar till brottsstatistiken med argumentet att invandrare bör utvisas eller att vi ska minska invandringen för att invandrare är överrepresenterade i brott gör ett logiskt felslut. Samma personer skulle sannolikt aldrig argumentera för att t.ex. utvisa alla män, eller inte släppa in män i landet, bara för att män är överrepresenterade i brott jämfört med kvinnor – faktiskt mycket mer än gruppen invandrare jämfört med personer födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar.
*
FÖRDOMAR I SYNEN PÅ VILKA SOM ÄR “INVANDRARE”
BRÅs rapport visar att verkligheten ofta ser annorlunda ut än vad främlingsfientliga krafter vill få oss att tro.
“Genomgången visar att 380 personer hade konstaterats skyldiga till dödligt våld  under perioden 1997-2001. Av dessa var 123 personer utrikes födda, det vill säga i genomsnitt 25 personer per år. Om man bryter ner materialet på ursprungsområden, har i genomsnitt 2 personer födda i Afrika konstaterats skyldiga till dödligt våld per år och 2 personer från Mellan- och Sydamerika. Det land som, utöver Sverige, flest personer kom från var Finland med 26 personer.” (sid 44)
När personer med en, mer eller mindre medveten, rasistisk agenda skriver saker i stil med “BRÅ har rapporterat att män som härstammar från vissa länder är kraftigt överrepresenterade när det gäller vissa sortens brott” så behöver de inte skriva vilka länder de menar; eftersom många direkt kopplar påståendet till t.ex. afrikanska länder och inte till t.ex. nordiska. Gå inte med på deras premisser. Kräv alltid specifikationer på vilka länder de menar och vilka brott de menar, kräv källhänvisningar med sidonummer och be gärna om en kopia av hela stycket (dvs låt dem inte presentera lösryckta citat). Främlingsfientliga personer vill få oss rädda för människor som inte ser ut som dem, deras agenda förlorar på att de tvingas presentera fakta.
*
ORÄTTVISA I RÄTTSPROCESSEN
Advokatsamfundet har också gjort en sammanfattning som heter “Invandrare och brottslighet – myter och statistik”. (2) Där tillkommer mycket intressant information, nämligen följande:
“Studier visar att utrikes födda personer oftare polisanmäls eller blir föremål för polisspaning, och med större sannolikhet åtalas, lagförs och fälls för brott.” (3)
Ser en till forskningen så finns det således en orättvisa i rättsprocessens alla steg – från misstanke till domsbeslut – vilket åtminstone delvis förklarar varför invandrare är överrepresenterade vid vissa brott.
*
ÖKAT ANTAL SEXUALBROTT?
Vissa vill koppla det ökade antalet anmälda sexualbrott till den ökade mängden invandrare i Sverige. BRÅ adresserar även detta i rapporten.
“En typ av brott som är föremål för stor uppmärksamhet i den allmänna debatten i dag är sexualbrotten. Det finns skäl att här lyfta fram att andelen av de utrikes födda, som är misstänkta för ett sexualbrott under perioden, är mindre än en halv procent och andelen som misstänks för våldtäkt och försök till våldtäkt är mindre än 0,3 procent.” (sid 42)
Det finns flera anledningar till att antalet anmälda för sexualbrott har ökat. En stor del av förändringen har sin grund i att lagen ändrades år 2005 (1 april) så att fler gärningar kom att bedömas som våldtäkt. T.ex. minskades kravet på att hot eller våld ska ha förekommit. En tillämpning tillkom angående sk. hjälplöst tillstånd (t.ex. sovande, sjuk, kraftigt berusad mm). Definitionen av de allvarligaste fallen av det som tidigare kallades för sexuellt utnyttjande ändrades till definitionen våldtäkt. (4)
Andra anledningar tar Linnéa Bruno och Gudrun Schyman upp i debattartikeln “Sexuella trakasserier – ett demokratiproblem”(5). En tolkning som vissa forskare föreslår är att trakasserierna och våldet mot kvinnor faktiskt är högre här än i jämförbara länder, och att detta bland annat är en reaktion från vissa män som provoceras av kvinnors framflyttade positioner. De ökade hoten mot kvinnliga journalister, programledare och politiker – kvinnor som tar plats i offentligheten – kan tolkas i detta ljus. En annan delförklaring kan vara att feminismens relativa framgångar i Sverige innebär en högre medvetenhet kring frågorna och därför större benägenhet att faktiskt anmäla sexuella trakasserier.
*
Med önskan om ett trevligt debattklimat!
*
KÄLLOR
(1)http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf
(2)https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr82010-Argang76/Invandrare-och-brottslighet–myter-och-statistik/
(3)Bl.a. Tove Petterson, Jerzy Sarnecki och andra forskare, se till exempel “Likhet inför lagen” och “Är rättvisan rättvis?”
(4)http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200405/JUU16/
(5)https://feministisktperspektiv.se/2016/01/07/sexuella-trakasserier-ett-demokratiproblem/

0 Responses to “Immigranter och brottslighet”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: