Posts Tagged 'Forskning'

Studier om hur kvinnor bemöts på arbetsmarknaden eller “Lön efter kön”

*

Statistikdelen

1. Kvinnor tjänar mindre än män; även då man justerar för skillnader i arbetstid, yrke, utbildning och ålder. Detta gäller även i yrken med lika stor andel män som kvinnor. [a], [c], [h]
2. Kvinnor har i genomsnitt bättre betyg än män. Det gäller totalbetyg och alla ämnen utom idrott [g] [j] Kvinnor vidareutbildar sig också i högre grad än män. [a2] Kvinnor har även minst lika bra resultat som män på IQ-tester. [a3]
3. Kvinnor erbjuds trots detta en lägre ingångslön än män med i samma ålder med identisk utbildning. [d],[d2],[e]

Det här är alltså förhållandena i Sverige idag.​ Kvinnor klarar sig bättre i skolan (inräknat matte, fysik och kemi – det man traditionellt fortfarande pratar om som ämnen som killar är bra på [f1]). Så har det varit så länge man har gjort mätningar, alltså i minst 30 år [f1.1]. Fler kvinnor läser också vidare på högskolor/universitet och fler kvinnor klarar sina högre studier. Trots det så får kvinnor lägre lön än män, inom i stort sett alla yrkeskategorier. Fakta antyder att när ett yrke får fler kvinnor, så försämras löneutvecklingen för yrket (t.ex. präster, veterinärer, lärare och läkare) [f2].

Nedan är en graf från SCB:s statistik för 2012. Den visar löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom de 10 största yrkesgrupperna i Sverige. Deltidsanställdas löner är omräknade till heltid, löneskillnaderna är alltså ännu större i praktiken.

statistik lön 2012

*

Färre kvinnor arbetar även inom privat sektor, där lönerna är högre. Även om man tar hänsyn till faktorerna privat och offentlig sektor, kvarstår en helt oförklarad löneskillnad på 6% mellan kvinnor och män. [a] (s. 77). Mätt i faktisk månadslön ligger kvinnors löner 23% lägre än mäns. Det är så stor skillnad det är i praktiken. Det är alltså så mycket kvinnor och män tjänar om man inte räknar det som att kvinnor och män arbetar heltid (vilket de inte gör). Arbetarkvinnor har en genomsnittlig faktisk månadslön om knappt 17 000 kronor per månad, medan män i arbetaryrken har en faktisk månadslön på 23 000 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har en genomsnittlig faktisk månadslön på 27 400, medan män i tjänstemannayrken tjänar 36 700. Det skiljer alltså 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken. Allt inräknat får kvinnor således i praktiken ut 73% av männens löner i faktisk genomsnittlig månadslön. [l]


*

Studiedelen

En uppmärksammad studie från 2012 [e] visar att när högutbildade forskare (i en miljö där könsdiskriminering ses som ett förlegat fenomen) i sin roll som arbetsgivare presenteras ett av två identiska Cv:n där bara namnet, och därmed könet, ändras på den arbetssökande:
– Värderas “kvinnans” kompetens genomgående lägre
– Hon bedöms inte kunna erbjudas en mentor
– Hon bedöms vidare inte vara lika anställningsbar som mannen
Hon bedöms även förtjäna en betydligt lägre lön än mannen. 4000 dollar mindre per år (alltså ca 2200 kr/månad eller 26 400/år) för att vara exakt, innan någon löneförhandling ens genomförts. Jag behöver säkert inte påminna om vad den sortens försprång för männens del kan göra för löneutvecklingen i längden. På exakt samma meriter, ordagrant.

En svensk rapport med stort underlag visar att en rekryteringsordning med anonyma ansökningar ökade chansen att komma på intervju för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. För kvinnor finns även ökad chans att bli erbjuden anställning, men de kunde inte se någon sådan effekt för personer med utländsk bakgrund.[v] Detta indikerar att de rasistiska strukturerna kan vara ännu starkare i samhället än de könsförtryckande strukturerna.

En studie av Goldin och Rouse visar att kvinnor har större chans att komma vidare vid uttagningar till symfoniorkestrar i USA om uppspelningen sker bakom en ridå jämfört med om juryn ser musikerna. [v1] Det är ett tydligt exempel på könsdiskriminering.

Edin och Lagerström visar i sin studie från 2006 att kvinnor har 15% lägre chans att kontaktas av arbetsgivare om de uppger namn (eller kön) när de registrerar sig i Arbetsförmedlingens databas på Internet. [v2] Eriksson och Lagerström visar i en liknande studie att ett icke-nordiskt namn ger 25% lägre chans att kontaktas av en arbetsgivare. [v3]

Kvinnor får inte erbjudanden om att bli chefer i lika hög utsträckning som män. Män väljer ofta andra män till efterträdare och kollegor. En studie visar att när individer fick utvärdera identiskt beskrivna män och kvinnor till ett arbete som polischef, så var för det första de individer som påstod sig vara minst partiska som var mest könsdiskriminerande. För det andra visade sig något mycket intressant: De som var satta till att utvärdera männen respektive kvinnorna ändrade sina anställningskriterier till männens fördel! När en manlig sökande hade goda betyg, räknades betygen som det viktigaste för att bli en bra polischef. Men när en man hade sämre betyg, räknades betygen som mindre viktiga. Tyvärr så var proportionerna omvända för kvinnliga sökande: När kvinnor hade en viss skicklighet, förmåga eller bakgrund så tenderade det att väga lättare i utvärderingen än andra meriter. “Meriter” kan alltså manipuleras för att motivera könsdiskriminering. [z] (s. 153)

Kvinnor ser att det inte finns några kvinnliga chefer och ser det inte som en möjlighet för sig själva. De har inga förebilder. Det finns en riktigt bra studie som är gjord på en population där flickor hade mycket lägre ambitionsnivå än pojkar och flickors föräldrar lägre förväntningar på flickorna. Det visar sig att när barn får se kvinnliga ledare så höjs flickornas ambitionsnivå och även föräldrarnas ambitionsnivå för flickorna höjs – utan att pojkarnas sänks. Det verkar alltså som att alla är vinnare om vi får en jämn könsfördelning i ledande positioner. [x]

Sheryl Sandberg, grundaren av LeanIn.org, skriver om sin dotter: “One Presidents’ Day, when my daughter was five, I was teaching her a song that includes the names of all the presidents. When we got to the end, she asked, “Mommy, why are they all boys?”
It’s no secret that there is a dearth of women in leadership positions. Women in the U.S. now earn 57 percent of all college degrees and 60 percent of graduate degrees. Yet the numbers on females in leadership roles are dismal. Women make up just 5 percent of Fortune 500 CEOs, 3 percent of creative directors and 18.5 percent of Congress. And it’s no wonder my daughter thought girls couldn’t be president—we’ve never seen one.” [x1]

*

If all presidents were women, would boys still dream about becoming one?

If all presidents were women, would boys still dream about becoming one?
(https://www.youtube.com/watch?v=MgVvswGSZPo)

Women Presidents

*

En kvinna som beter sig “manligt” blir illa sedd av både män och kvinnor. I en studie från Columbia Business school presenterade man en levnadsberättelse av en framgångsrik person. Berättelsen skrev man under med antingen ett mans- eller ett kvinnonamn (Heidi/Howard). Sedan lät studenter beskriva personen avseende kompetens och personlighet. Studenterna skattade “Heidi” och “Howard” som lika kompetenta. Men där “Howard” sågs som en tilltalande potentiell kollega sågs “Heidi” som “självisk” och “inte en sådan person man skulle vilja anställa eller arbeta för”. Exakt samma data gav alltså studenterna såhär olika uppfattning om en person – enbart baserat på kön.
*

När kvinnor beter sig typiskt kvinnligt ses de som mindre kompetenta ledare. När kvinnor beter sig typiskt manligt ses de som icke-feminina och därför sämre och straffas med lägre lönepåslag i löneförhandlingar. Kvinnliga ledare måste bevisa sin kompetens gång på gång: De möter alltså högre krav och får lägre belöningar än en man i deras position. Dessutom verkar det finnas en stereotyp motsättning mellan kompetens och personlighet för kvinnor: dvs. kvinnor som beter sig konkurrenskraftigt ses visserligen som kompetenta, men deras personlighet bedöms då som sämre. När en man är framgångsrik är han omtyckt av både män och kvinnor, men när en kvinna är framgångsrik tenderar både män och kvinnor att tycka om henne mindre. [w](/[w1]), [w3], [z] (s. 39-40, 44)

*

För att få till en förändring behövs politik, det behövs en förändring av attityder i samhället så att kvinnor värderas lika högt som män. Men det finns några konkreta saker som varje enskild kvinna kan göra för att förbättra sina chanser att få högre lön.

https://vetenskapsgrund.wordpress.com/2013/04/17/loneforhandling-vagra-acceptera-kvinnoloner/

*

Källor:
[a]=http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf
[a2]=http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnyheter24.se%2Fnyheter%2Futrikes%2F719206-nu-ar-det-bevisat-kvinnor-har-hogre-iq-an-man&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFVs7vfG2LiSNrVWnzM92MhdQhIA
[a3]=http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Utbildningsstatistisk-arsbok/64475/64482/Behallare-for-Press/Utbildningsstatistisk-arsbok-2012/
[c]=http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kvinnors-inkomster-slapar-efter-hela-livet/
[h]=http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18169/LKT1217s870.pdf
[g]=http://www.forskning.se/fordigiskolan/utbildningsvetenskap/nyheter/egnaskolnyheter/flickorfaranbattrebetyganpojkar.5.7952d75d13ab5f785b551b.html
[j]=http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/betyg.shtml
[d]=http://www.saco.se/Global/Dokument/Trycksaker/Rapporter/2011_Kvinnor%20och%20m%C3%A4n%20i%20en%20individualiserad%20l%C3%B6nebildning.pdf
[d2]=http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GZ031d5/?html=true#page_23
[e]=http://news.yale.edu/2012/09/24/scientists-not-immune-gender-bias-yale-study-shows
[f1]=http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/betyg.shtml
[f2]=http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lon-efter-kon-sanker-hela-yrkesgrupper_7721442.svd
[l]=http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article18471882.ab
[v]=http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2007/r07-28.pdf
[v1]=http://www.nber.org/papers/w5903
[v2]=http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2006/wp06-04.pdf
[v3]=http://nationalekonomi.se/filer/pdf/37-1-sejl.pdf
[z]=https://www.adlibris.com/se/bok/lean-in-women-work-and-the-will-to-lead-9780385349949
[x]=http://goo.gl/FCDvUP
[x1]=http://www.adweek.com/news/advertising-branding/sheryl-sandberg-rethinking-marketing-women-158194
[w]=http://www.catalyst.org/uploads/the_double_bind_for_women_in_leadership_flyer.pdf
[w1]=http://www.catalyst.org/knowledge/double-bind-dilemma-women-leadership-damned-if-you-do-doomed-if-you-dont-0
[w3]=https://www.adlibris.com/se/bok/det-finns-en-sarskild-plats-i-helvetet-for-kvinnor-som-inte-hjalper-varandra-9789185625628

Bild 1: Från “På tal om kvinnor och män” som ges ut av Statistiska centralbyrån
Bild 2 och 3: Från Filmen “If men were women” (https://www.youtube.com/watch?v=MgVvswGSZPo)

Advertisements

Alternativmedicin, del 1: Vitamin B17 – cyanid botar inte cancer

Människor som marknadsför cyanid som cancermedicin brukar kalla det omväxlande för ”Vitamin B17″, “Laetrile” eller “Amygdalin” (dessa namn är inte helt analoga). Amygdalin finns i aprikoskärnor, men är mer känt i Sverige som det giftiga ämnet i bittermandel.

Amygdalin marknadsförs av utövare av alternativ medicin som ett vitamin (vilket det, per definition, inte är [1]) och som ett naturligt mirakelmedel mot cancer.[1a], [1b], [1c]

När jag läser artiklar i pressen om hur desperata cancersjuka människor vallfärdar till Tyskland för att pröva sin lycka med alternativ medicin och dessutom får ersättning för det med hjälp av statliga medel [0], så blir jag rädd.

En forskargrupp formulerade sig år 2001 på följande sätt i sin artikel “Unconventional therapies for cancer and cancer-related symptoms” [2]: ”Many alternative therapies, including high-dose vitamin C, the Di Bella regimen, and laetrile have been shown not to be effective.”

Amygdalin har studerats noggrant och forskningen visar tydligt att Amygdalin inte fungerar på det sätt som utövare av alternativ medicin hävdar. Studier visar att Amygdalin inte bara är overksamt, liksom många andra alternativmedicinska metoder, utan även direkt farligt. Jag låter studierna tala för sig själva.

 

Studier och metastudier

“Unconventional anticancer agents: a systematic review of clinical trials” [3] (2006): Människor som säljer många påstådda anti-cancermedel, som Laetrile, får kritik i den här systematiska genomgången för att de gör så utan att ha studerat medlen ordentligt.

”Laetrile for cancer: a systematic review of the clinical evidence” [4] (2007): Metastudie av 36 studier gjorda på Laetrile, varav ingen kunde påvisa några bevis för att Laetril skulle ha positiva effekter vid cancer. Påståendet att Laetrile skulle ha positiva effekter vid cancer stöds alltså inte av några som helst kliniska studier, trots att många har utförts.

”Alternative means of drug therapy in cancer: Laetril” [5] (2012): Studien motbevisar den alternativmedicinska teorin att Amygdalin skulle utsöndras selektivt i tumörceller och leda in cellen i apoptos – experiment har visat att detta inte stämmer. I kliniska studier har Laetril bevisats vara ineffektivt med en ”mycket hög” risk för patienten att utveckla allvarlig cyanidintoxination.

 

Fallstudier och symtom

“Life-threatening interaction between complementary medicines: cyanide toxicity following ingestion of amygdalin and vitamin C” [6] (2005): Fallstudie som beskriver ett fall av allvarlig cyanidförgiftning pga intag av ”Vitamin B17” i kombination med höga doser vitamin C.

” Severe cyanide toxicity from ‘vitamin supplements’” [7] (2005): Fallbeskrivning av en allvarlig cyanidförgiftning som visar sig vara ’medicinering’ med ”Vitamin B17”.

En artikel beskriver symtomen av cyanidförgiftning [8]: Hypotension (lågt blodtryck), illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, palpitationer (hjärtrusningar), muskelryckningar, rastlöshet och svettningar. Efter längre tids administrering (tre veckor eller mer enligt artikeln) kan man få hypo-thyroidism pga thiocyanat-ackumulering. Återkomande förgiftningar kan ge Parkinsonlika besvär. En kronisk cyanidintoxikation från Laetril i dieten har (…) gett tusentals fall av långsamt progredierande neurologisk skada med bilateral blindhet, nervdövhet och myelopati (med spasmer som först utvecklas i händer och fötter). Framför allt är cyanid ett gift och dödligt.

 

Förespråkare för Amygdalin gör sig, medvetet eller omedvetet, skyldiga till klassiskt kvacksalveri. Det är oetiskt att ljuga för desperata, döende människor i syfte att tjäna pengar. Användande av den här sortens alternativa mediciner kan inge patienterna en falsk känsla av hopp så att de inte tar emot mediciner som faktiskt bevisats fungera. Dessutom, när nu studierna visar att det är direkt farligt – hur kan någon med gott samvete rekommendera den här sortens medel?

En forskargrupp, som studerade flera alternativa metoder mot cancer, skrev följande år 2004 i sin avhandling ”Alternative cancer cures: “unproven” or “disproven”?” [9]: ”Contrary to much popular and scientific writing, many alternative cancer treatments have been investigated in good quality clinical trials, and they have been shown to be ineffective. In this article, clinical trial data on a number of alternative cancer cures including Livingston-Wheeler, Di Bella Multitherapy, antineoplastons, vitamin C, hydrazine sulfate, Laetrile, and psychotherapy are reviewed. The label “unproven” is inappropriate for such therapies; it is time to assert that many alternative cancer therapies have been “disproven”.”

Aprikoskärnor och bittermandel kommer inte att bota din cancer. Det är en myt som är fullständigt motbevisad.


Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com
Advertisements